Strona główna/Sprawy mieszkańców/Gospodarka odpadami/Gospodarowanie odpadami komunalnymi/Podmiot odbierający odpady komunalne, poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę

Podmiot odbierający odpady komunalne, poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9 lit. a-c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454  ze zm.) zamieszczamy poniżej następujące informacje:

 

  1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - KOMART Sp. z o.o. ul. Szpitalna 7 44-194 Knurów
  2. Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy  i Miasta Czerwionka-Leszczyny zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
  • 20 03 01 - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ul. Szybowa 44 44-193 Knurów,
  • 20 02 01 - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ul. Szybowa 44 44-193 Knurów  
  •                   Best-Eko Sp. z o.o. ul. Rycerska 101 44-251 Rybnik
  • 19 12 12 -  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ul. Szybowa 44 44-193  Knurów
  1. Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

za 2018 rok

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych papieru metali, tworzyw sztucznych i szkła

za 2018 rok

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

za 2018 rok

 

Osiągnięty

Dopuszczalny

Osiągnięty

Wymagany

Osiągnięty

Wymagany

2,38 %

40 %

34  %

.

30 %

100 %

50 %

 

 

 

 

 

 

 

top_baner
do góry