Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu

Osiągnięte przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny poziomy recyklingu za rok 2014

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) zamieszczamy poniżej informację o osiągniętych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny poziomach odzysku:

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0,0 %.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. - 50 %.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi - 39,63 %.

Wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami powyższych frakcji odpadów komunalnych - 14 %.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi - 100 %.

Wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych powinien wynosić 38 %.

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) zamieszczamy poniżej informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Odpady zmieszane 20 03 01 :

  • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów

Odpady zielone 20 02 01 :

  • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów,

Informacja sporządzona na podstawie kwartalnych sprawozdań przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2014 r.

Powiązane pliki.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Poziom recyklingu w 2012 r. 48.55KB Plik: Poziom recyklingu w 2012 r.
odt Poziom recyklingu w 2013 r. 22.75KB Plik: Poziom recyklingu w 2013 r.
do góry