Strona główna/Urząd/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • na stronach internetowych występują niejasne opisy linków,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

 • część plików graficznych, w tym mapy, jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Stokłosa.
 • E-mail: koordynatordostepnosci@czerwionka-leszczyny.pl
 • Telefon: 324312251

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 • Adres: ul. Parkowa 9
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • E-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl
 • Telefon: 324295940

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Budynek Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek jest usytuowany w centrum Czerwionki, otoczony ulicami: Parkowa oraz Kolejowa. Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (od wejścia głównego w odległości ok. 300m znajduje się przystanek Czerwionka-Centrum oraz w odległości 300m przystanek kolejowy Czerwionka). W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Do budynku prowadzą cztery wejścia ogólnodostępne, dwa od strony ulicy Parkowej oraz dwa od strony parkingu. Wejście od strony ulicy Parkowej (w północnej części budynku) posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim.

Za budynkiem, od strony wschodniej, funkcjonuje ogólnodostępny parking. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych - stanowisko postojowe wyznaczono przy wejściu do budynku Urzędu, oznaczono kolorem niebieskim.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń na I i II piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, tuż obok kancelarii.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biuro podawcze (jako punkt informacyjny) jest zlokalizowane przy głównym ciągu komunikacyjnym, w pobliżu kancelarii Urzędu.

Schody zewnętrzne i wewnętrzne są zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwartej.

W Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Al. Św. Barbary 6
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Budynek Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy Al. Św. Barbary 6 jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.

Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne, od strony parku oraz od strony parkingu. Wejście od strony parku posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim. 

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych - stanowisko postojowe wyznaczono w pobliżu wejścia od strony parkingu.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń na I i II piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

W budynku nie znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

W przypadku niemożności dotarcia osoby niepełnosprawnej do właściwej komórki Urzędu na I piętrze, pracownik Urzędu informuje właściwego pracownika o konieczności zejścia na parter i potrzebie obsługi petenta w dogodny dla niego sposób.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. 3 Maja 19
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Wejście główne do budynku zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19 znajduje się od strony budynku Ośrodka Zdrowia i posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim. Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych na parterze umożliwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. Drzwi wyposażone są w samozamykacz. Pomieszczenia dla klientów (Komunikacja i promocja gminy, działalność gospodarcza i komunikacja, dotacje dla organizacji pozarządowych) znajdują się na jednym poziomie na parterze budynku - wszystkie dostępne są bezpośrednio z korytarza.

W budynku znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Wolności 11
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Budynek Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Wolności 11 nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami które mają trudności w poruszaniu się.

W przypadku niemożności dotarcia osoby niepełnosprawnej do właściwej komórki Urzędu w budynku przy ul. Wolności 11, pracownik Urzędu informuje właściwego pracownika o konieczności zejścia na parter i potrzebie obsługi petenta w dogodny dla niego sposób.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Parkowa 9A
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Budynek Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9A jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Kolejowej. Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych na parterze umożliwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnością.

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych - stanowisko postojowe wyznaczono od strony parkingu. Dojście z miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą możliwą drogą, po chodniku.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń na I piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

W budynku nie znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w języku migowym PJM, SJM, SKOGN.

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego, prosimy o:
- kontakt telefoniczny pod nr 324295940, lub
- fax pod nr 324311760, lub
- przesłanie e-maila na adres: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl, lub
- osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

top_baner
do góry