• język migowy

Opłaty

Opłaty.Liczba plików: 8
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od III 2021 r..docx 15.95KB Plik: Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od III 2021 r..docx
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od V 2020 r. pdf 101.27KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od V 2020 r. pdf
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od X 2019 r_.pdf 38.73KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od X 2019 r_.pdf
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od I 2017 43.67KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od I 2017
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od X 2015 57.8KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od X 2015
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2015 46.5KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2015
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2014 56KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2014
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2013 29.67KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2013

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/455/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia  28 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od 1 kwietnia 2022 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat:

 1. dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych; jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (bez zmian)
 • 29.50 zł miesięcznie od osoby,
 • 26,00 zł miesięcznie od osoby - dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby, przy czym stawka dotyczy piątej i każdej kolejnej osoby
 1. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (bez zmian)
 • 59,00 zł miesięcznie od osoba
 1. Stawka opłaty dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości:
 • pojemnik lub worek o pojemności 120 l   -  20,00 zł,
 • pojemnik o pojemności 240 l   - 40,00 zł,
 • pojemnik o pojemności 1100 l - 183,33 zł,
 • pojemnik o pojemności 4 m³    - 666,67 zł,
 • pojemnik o pojemności 5 m³    - 833,33 zł,
 • pojemnik o pojemności 7 m³    - 1 166,67 zł,
 • pojemnik o pojemności 9 m³    - 1 500,00 zł,
 1. w przypadku gdy odpady właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komuanlnych w sposób selektywny ustala  się podwyższoną stawkę opłaty:
 • pojemnik lub worek o pojemności 120 l   -  40,00 zł,
 • pojemnik o pojemności 240 l   - 80,00 zł,
 • pojemnik o pojemności 1100 l - 366,66 zł,
 • pojemnik o pojemności 4 m³    - 1 332,34 zł,
 • pojemnik o pojemności 5 m³    - 1 666,66 zł,
 • pojemnik o pojemności 7 m³    - 2 332,34 zł,
 • pojemnik o pojemności 9 m³    - 3 000,00 zł.

 

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. I kwartał do 15. kwietnia,
 2. II kwartał do 15. lipca,
 3. III kwartał do 15. października,
 4. IV kwartał do 15. stycznia

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunlanymi wpłacamy na indywidualny rachunek bankowy

 • Tytuł wpłaty " Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi"

Informacje ogólne

Nowy system gospodarowania odpadami wchodzi w życie 01 lipca 2013 roku w związku z powyższym gmina zobowiązana została do wyboru metody i stawki ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Analizując metody wyboru stawki wskazanej w ustawie tzn. zużycie wody, powierzchnię lokalu, liczbę osób czy gospodarstwo domowe można stwierdzić, że żaden ze zdefiniowanych przez ustawodawcę wariantów nie jest pozbawiony wad i każdy z nich łączy się z pewnym ryzykiem. Gmina wybierając metodę naliczania stawki opłaty uzależnionej od liczby osób zamieszkujących nieruchomość stwierdza ścisłe powiązanie pomiędzy stawką opłaty, a liczbą mieszkańców . Decydujące znaczenie w tym zakresie ma bowiem przebywanie, bytowanie osób na nieruchomości ponieważ taki stan powoduje, że na nieruchomości powstają odpady. Ustalając wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę m.in. liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę i miasto, ilość wytworzonych odpadów, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. koszty odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Właściciel sam zwymiaruje sobie jej wysokość przeliczając liczbę zamieszkałych osób razy stawkę opłaty.

W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina będzie odbierała: 
zmieszane odpady komunalne, szkło, tworzywa sztuczne, papier i tekturę, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych, odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzący z drobnych prac, wykonywanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót. Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych gmina będzie odbierała: zmieszane odpady komunalne, szkło, tworzywa sztuczne, papier i tekturę, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, W ramach tej opłaty właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną zaopatrzeni w worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych stanowi dochód gminy i musi zostać wykorzystana jedynie na działania związane z właściwą gospodarką odpadami, a w szczególności na pokrycie kosztów działania całego systemu. Opłata za gospodarowanie odpadami jest świadczeniem o charakterze publicznoprawnym, ma charakter daniny publicznej i w związku z powyższym pobierane opłaty nie będą opodatkowane podatkiem Vat.

do góry