• język migowy
Strona główna/Sprawy mieszkańców/Gospodarka odpadami/Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników  w instalacjach  przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

 1. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ:
  1. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych,
  2. Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne zawierające klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ".
  3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
  4. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność oraz oświadczenie o posiadaniu zaplecza techniczno-biurowego przystosowanego do prowadzenia działalności.
  5. Umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktury lub inny dokument potwierdzający posiadanie pojazdów asenizacyjnych.
  6. Dokumentacja potwierdzająca oznakowanie pojazdów przedsiębiorcy (nazwa firmy, adres, telefon lub logo firmy wskazujące właściciela).
  7. Aktualne badania techniczne pojazdów.
  8. Umowa na korzystanie z usługi mycia pojazdów w przypadku braku wydzielonego miejsca do mycia pojazdów na terenie posiadanego zaplecza.
  9. Oświadczenie o spełnieniu warunków technicznych, wymogów ochrony środowiska, warunków higienicznych i sanitarnych w miejscu postoju i mycia pojazdów.
  10. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

   Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 2. TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
  Dowolny
 3. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  • osobiście - w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta
  • przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny.
 4. WYMAGANE OPŁATY
  Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 107,00 zł.płatna na konto Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9
  Mikołowski Bank Spółdzielczy 90 8436 0003 0000 0026 8500 0001
  Tytuł wpłaty: "opłata skarbowa- zezwolenie ścieki".
 5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Organ administracji publicznej przed wydaniem zezwolenia może:
  1. Wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
  2. Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

   Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku.
 6. TRYB ODWOŁAWCZY
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegim Odwoławczego w Katowicach ul.Jagiellońska 25 40-032 Katowice za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 7. PODSTAWA PRAWNA
  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 6, art. 9 ust. 1, 1 aa, 1 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),Uchwały Nr XXXVII/496/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 31 grudnia 2013 r. poz. 7933) oraz Uchwały Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 3 grudnia 2012 r. poz. 5151)

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
odt 11.03.24Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.odt 11.76KB Plik: 11.03.24Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.odt
do góry