• język migowy
Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

Właściciel witryny

 1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.czerwionka-leszczyny.pl jest Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (GiM Czerwionka-Leszczyny) z siedzibą przy ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają ich autorzy, będący redaktorami serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym GiM Czerwionka-Leszczyny są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Inne dane wymagane przepisami ustaw i rozporządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej GiM Czerwionka-Leszczyny.
 3. Dane zamieszczone w serwisie internetowym GiM Czerwionka-Leszczyny chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność GiM Czerwionka-Leszczyny lub ich autorów.
 4. Ochronie nie podlegają dokumenty publiczne wytworzone przez pracowników Urzędu.
 5. Korzystanie z serwisu internetowego GiM Czerwionka-Leszczyny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym GiM Czerwionka-Leszczyny w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody GiM Czerwionka-Leszczyny, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym GiM Czerwionka-Leszczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego GiM Czerwionka-Leszczyny, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla GiM Czerwionka-Leszczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym GiM Czerwionka-Leszczyny jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody GiM Czerwionka-Leszczyny.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody GiM Czerwionka-Leszczyny na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym GiM Czerwionka-Leszczyny, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  • wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  • wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego GiM Czerwionka-Leszczyny poprzez podanie źródła w postaci "www.czerwionka-leszczyny.pl - Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
 8. Otrzymując dostęp do stron GiM Czerwionka-Leszczyny użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci nie zmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.
 10. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. GiM Czerwionka-Leszczyny nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 11. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności GiM Czerwionka-Leszczyny

 1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 2. GiM Czerwionka-Leszczyny nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego GiM Czerwionka-Leszczyny lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
 3. GiM Czerwionka-Leszczyny nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach internetowych GiM Czerwionka-Leszczyny (publikatorem urzędowym jest Biuletyn Informacji Publicznej).
 4. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez GiM Czerwionka-Leszczyny wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. GiM Czerwionka-Leszczyny ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Serwis zaprojektowany i wykonany przez:

logo IntraCOM.pl Agencja Interaktywna KatowiceAgencja Interaktywna IntraCOM.pl
www.intracom.pl 
 

tel.: +48 32 351 82 50; fax: +48 32 351 82 50 w. 24

Wspomagany przez autorski
system zarządzania treścią InCMS

do góry