• język migowy

Akty prawne

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

 

Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
Nr uchwały

Data uchwalenia

w sprawie

XLIX/474/22

wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

XLIV/455/22

z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 
XXX/339/21 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług, świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich  świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

 XXIX/325/21

z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XXIX/324/21 

z dnia 29 stycznia 2021 r.

 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

 

 XXVI/302/20

z dnia 11 grudnia

2020 r.

 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

XXII/239/20

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XXII/238/20

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 26 października 2012 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XIX/204/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
XIX/205/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 XV/201/15  z dnia 17 grudnia 2015 r.

 

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
XXV/304/12

 z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
XXV/302/12 z dnia 26 października 2012 r.  w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 

do góry