• język migowy

Europejski po-ziom

PO KL - logo UE EFS - logo

Informacje o projekcie

Projekt polega na stworzeniu warunków równych szans edukacyjnych uczniom w trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej, zdrowotnej i tym samym zwiększenie im dostępności do usług edukacyjnych. W ramach projektu planuje się m.in. uruchomienie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, objęcie 663 uczniów zajęciami specjalistycznymi, a także wzbogacenie programów rozwojowych szkół oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Osoby objęte wsparciem projektu są uczniami szkół podstawowych, jak również gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Programy rozwojowe placówek oświatowych są dostosowane do potrzeb i problemów wynikających z środowiska oraz otoczenia społecznego szkół.

Potrzeba realizacji projektu wynika z diagnoz przeprowadzonych we wszystkich placówkach oświatowych, z których wynika, że szkoły miejskie borykają się najczęściej z problemami patologii społecznej, miejszego zainteresowania rodziców edukacją dzieci, a także niewystarczającym wsparciem dotyczącym ich rozwoju intelektualnego. W placówkach wiejskich natomiast obserwuje się niewystarczającą ofertę edukacyjną, utrudniony dostęp do zajęć specjalistycznych, z zakresu języków obcych, czy rozwijających zainteresowania naukami humanistycznymi i matematyczno-przyrodniczymi.

 

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom w trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej, zdrowotnej i tym samym zwiększenie im dostępności do usług edukacyjnych. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości pracy szkoły poprzez ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych, jak również spowoduje podniesienie jakości pracy placówek oświatowych, głównie w obszarze kształcenia i wychowania. Pośrednie cele przedsiewzięcia to: wyzwalanie aktywności uczniów m.in. poprzez zwiększenie dostępności do różnych form zajęć pozalekcyjnych, wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, w szczególności psychicznego i intelektualnego oraz minimalizowanie zjawisk patologicznych i niedostosowania społecznego.

Rezultaty twarde:

 • projekt będzie realizowany na terenie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyn,
 • 1500 uczniów będzie korzystać z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych,
 • 1500 uczniów będzie uczestniczyło w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe,
 • programy rozwojowe szkół zostaną wzbogacone o poszerzoną ofertę edukacyjną zarówno w aspekcie liczby godzin zajęć jak i ich rodzaju,
 • baza dydaktyczna placówek oświatowych zostanie uzupełniona o dodatkowy sprzęt.

Rezultaty miękkie:

 • poprawa jakości nauczania: wzrost osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • poprawa wyników egzaminów i sprawdzianów,
 • rozwój umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych,
 • rozwój zainteresowań i zdolności interpersonalnych,
 • wzrost świadomości na temat korzyści płynących z edukacji, podniesienie motywacji dzieci i młodzieży do kontynuowania nauki,
 • zwiększenie aktywności społecznej uczniów,
 • zmniejszenie problemów wychowawczych, poprawa funkcjonowania społecznego uczniów,
 • zmniejszenie deficytów rozwojowych uczniów poprzez udział w zajęciach specjalistycznych.

Monitorowanie rezultatów projektu:

 • analiza frekwencji na zajęciach,
 • analiza porównawcza wyników egzaminów i sprawdzianów uczniów biorących udział w projekcie,
 • arkusz przyrostu wiedzy i umiejętności w okresie realizacji projektu,
 • analiza wyników nauczania uczniów biorących udział w zajęciach specjalistycznych (logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych),
 • badanie stopnia zmniejszenia deficytów rozwojowych uczniów,
 • ocena jakości zajęć i spełnienie oczekiwań uczniów,
 • arkusze obserwacji uczniów.

Realizacja projektu

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Europejski po-ziom” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Wartość projektu po negocjacjach wynosi 3 916 605,08 zł, z czego dofinansowanie z EFS wynosi 3 329 114,32 . Budżet Państwa: 587 490,76 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry