• język migowy

Szkoła Podstawowa w Przegędzy

PO KL - logo UE EFS - logo

Od 01.03.2010 r. w Szkole Podstawowej w Przegędzy realizowany jest projekt „Europejski po-ziom” , którego założeniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dzieci z dysleksją i dysgrafią, zajęcia dla uczniów z zaburzeniami zachowania, język polski, język obcy, matematyka, koło muzyczne, plastyczne, przyrodnicze oraz zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. W zajęciach ogółem uczestniczy 65 uczniów.

Zajęcia logopedyczne są bardzo pomocne dla uczniów z wadami wymowy. Dzięki systematycznym ćwiczeniom pod kierunkiem nauczyciela logopedy, widoczne są już pozytywne efekty w zakresie poprawy wymowy u dzieci. W ramach zajęć z języka obcego uczniowie zdobywają podstawy języka francuskiego. Dzięki zajęciom rozwijającym umiejętność uczenia się oraz zajęciom dla uczniów z zaburzeniami zachowania, nastąpił rozwój zdolności interpersonalnych i poprawa samooceny u uczniów. Uczniowie podczas zajęć kształcą umiejętność koncentracji, logicznego myślenia, motywacji do wysiłku. Dużym zainteresowaniem cieszy się koło plastyczne oraz muzyczne. Zajęcia te przyczyniają się do rozwoju zainteresowań i umiejętności artystycznych. Uczniowie klas I-III mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych mających na celu zmniejszanie problemów edukacyjnych. Do zmniejszania problemów edukacyjnych przyczyniają się również zajęcia dla uczniów z dysleksją, dysgrafią. Uczniowie bardzo licznie uczestniczą w zajęciach z matematyki oraz języka polskiego. Zajęcia te umożliwiają uczniom poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz zwiększają motywację do nauki. W ramach zajęć z koła przyrodniczego uczniowie uczestniczyli w wycieczkach pieszych m. in. do gospodarstwa ogrodniczego w Przegędzy, do leśniczówki na Kanetowcu oraz w wycieczkach rowerowych m. in. „Dróżką Kopruszka”. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne przyczyniają się do usprawnienia funkcji wzrokowych, słuchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, podwyższania poczucia własnej wartości u uczniów.

W ramach środków finansowych uzyskanych w ramach projektu „Europejski po-ziom” zakupiono liczne pomoce naukowe ułatwiające prowadzenie zajęć m.in. pomocne do prowadzenia zajęć z koła przyrodniczego (model układu słonecznego, stację filtrowania wody, stację meteorologiczną), pomoce do zajęć logopedycznych, tablice językowe oraz plansze tematyczne do koła języka francuskiego; zestawy do zajęć psychoedukacyjnych; zestawy do aktywności ruchowej oraz zestawy układanek językowych.

Szkołę doposażono w tablicę interaktywną oraz aparat fotograficzny.

Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w spektaklach teatralnych. Dzieci młodsze uczestniczyły w spektaklu pt. „Alicja po drugiej stronie”, dzieci starsze „Opowieści robotów”.

Uczniowie bardzo dobrze oceniają zajęcia oraz chętnie w nich uczestniczą.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry