• język migowy

Zespół Szkół nr 3

PO KL - logo UE EFS - logo

Koło plastyczno-muzyczne

Koło plastyczno-muzyczneW ramach zajęć koła Plastyczno-Muzycznego odbywają się przygotowania dzieci do udziału w życiu artystycznym szkoły i środowiska a także podnoszenie umiejętności i wiadomości muzycznych. Uczniowie wzięli udział w przygotowanym wieczorze kolęd dla rodziców i pracowników szkoły, w jasełkach. Solistki uczęszczające na zajęcia wzięły udział w konkursach: Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, w " Śląskim Śpiewaniu". Uczniowie poprzez działania plastyczne zdobywają nowe umiejętności warsztatowe, rozwijają techniki plastyczne.

Koło matematyczne

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. W zajęciach bierze udział grupa uczniów z klas V i VI. Na tych zajęciach chcę pokazać, że matematyka nie musi być nudna i trudna. Głównymi celami zajęć są m.in. pobudzanie wyobraźni przestrzennej i rozwijanie intuicji matematycznej. Na zajęciach stosuję różne metody pracy, mi.in. praca w grupie oraz różne metody aktywizujące. Najbardziej jednak zapadają w pamięć prace i pomoce dydaktyczne, które uczniowie wykonują sami. Na zajęciach wykorzystuję różne pomoce dydaktyczne oraz rozwiązujemy niestandardowe zadania matematyczne. Uczniowie chętnie korzystają z tych zajęć i biorą w nich aktywny udział.

Koło fizyczne

Zajęcia przeznaczone są w tym roku dla uczniów klas drugich. Uczniowie ćwiczą umiejętność obserwowania i opisywania zjawisk fizycznych. Samodzielnie wykonują doświadczenia ,rozwiązują np. zagadki, krzyżówki, uzupełniają karty pracy. Zajęcia koła przyzwyczajają uczestników do samodzielnej pracy, budzą aktywność, uczą zaradności w eksperymentowaniu. Celem zajęć jest również uzupełnianie braków w wiadomościach i przywrócenie wiary we własne siły i możliwości.

Koło języka francuskiego

Głównym celem prowadzonych zajęć jest opanowanie języka na poziomie zapewniającym podstawową komunikację z uwzględnieniem poprawności leksykalnej i gramatycznej. Dodatkowe lekcje pozwalają uczniom poszerzenie bazy leksykalno-gramatycznej, motywują do nauki języka obcego, rozwijają poczucie własnej wartości i wiary we własne siły. Lekcje rozwijają kompetencje językowe, wyuczają nawyk uczenia się , współdziałania w grupie, rozwijają strategie uczenia się. Praca w laboratorium językowego wpływa na ciekawość uczniów, umożliwia wykorzystanie ciekawych metod i technik pracy na zajęciach języka obcego (słuchawki, e-beam,ćwiczenia on-line).Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęcia, poprzez zabawę sprawdzają nabyte umiejętności i ćwiczą nowy materiał.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone są przez nauczyciela wraz z uczennicą klasy trzeciej o stwierdzonym w opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ryzyku dysleksji rozwojowej. Celem nadrzędnym pracy korekcyjno - kompensacyjnej z uczennicą jest usprawnianie zaburzonych i osłabionych funkcji poznawczych poprzez ostosowywanie wymagań edukacyjnych do specyficznych trudności w uczeniu się - w wypadku uczennicy - do ryzyka dysleksji rozwojowej. Istotne jest również usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji kierunkowej i organizacji przestrzennej, ćwiczenie koncentracji uwagi i eliminacja nadmiernego pobudzenia ruchowego. W trakcie zajęć staramy się więc usprawniać umiejętność poprawnego pisania, w tym poprawności ortograficznej, czytania ze zrozumieniem, wypowiadania się (w formie rozmowy, opisu, opowiadania) a także rozwijać myślenie i umiejętności matematyczne. W czasie zajęć często prowadzone są ćwiczenia dotyczące sprawności manualnej, pobudzające aktywne i twórcze myślenie oraz ćwiczenia relaksacyjne odprężające, które dają dziecku możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań i upodobań (ćwiczenia psychoterapeutyczne). Ćwiczenia te, dodatkowo poprzez swoją atrakcyjną formę podnoszą motywację dziecka do pracy, zwiększają jego wiarę we własne możliwości wyciszają lub rozładowują emocje i pozytywnie nastawiają do zajęć szkolnych. Dzięki udziale w omawianych zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych uczennica wykonała ciekawe prace plastyczne, które w następstwie wzięły udział w konkursach i imprezach artystycznych na kilku szczeblach:

  • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: ”Mam marzenia!” organizowanego w ramach Ogólnopolskiej Kampanii: ”Żyj Zdrowo - Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
  • Szkolny Konkurs Plastyczny: ”Ilustracja do mojej ulubionej książki” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii :”Cała Polska Czyta Dzieciom - Czytające Szkoły”,
  • XVII Wojewódzkim Plastycznym Konkursie Ekologicznym: ”Ocalić od zapomnienia”.

Literatura, w oparciu o którą pracuje nauczyciel z uczennicą w czasie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych:powstał powyższy plan pracy korekcyjno - kompensacyjnej: M.Bogdanowicz: ”Ryzyko dysleksji - problem i diagnozowanie”, Wyd.Harmonia, Gdańsk 2003r. I.Czajkowska, K.Herda:”Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole”, Wyd.WSiP, W-wa 1989r. A.Franczyk, K.Krajewska: ”Skarbiec nauczyciela terapeuty” , Wyd.Impuls, Kraków 2005r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry