• język migowy

Gimnazjum nr 2

PO KL - logo UE EFS - logo

Koło biologiczne

Na zajęciach koła biologicznego uczniowie zdobywają i poszerzają widzę i wykonują doświadczenia łącząc teorię. W maju są przewidziane zajęcia w terenie, na przykład rozpoznawanie pospolitych gatunków ptaków, wykonanie żywej systematyki organizmów itp.

Koło plastyczne

Kalendarz ścienny, który przedstawia najlepsze prace wykonane w konkursie " Polska w Unii Europejskiej" zorganizowanym przez Europe Direct w Katowicach. Umieszczona jest tam również praca uczennicy Gimnazjum nr 2 w Czerwionce Leszczynach - Anny Piontek, która zdobyła II miejsce.

Koło przyrodnicze

Podczas zajęć koła przyrodniczego uczniowie praktycznie poznają zasady obserwacji przyrodniczej stanowisk przyrody ożywionej. Doskonalą umiejętność współpracy z nowoczesnymi systemami informatycznymi, które pozwalają im na pełniejsze korzystanie z różnych źródeł informacji. Zajęcia w terenie pozwalają rozwijać im zdolności interpersonalne i zwiększać aktywność społeczną. Rozwiązywanie zadań i quizów przyrodniczych oraz gry edukacyjne pozwalają im pogłębiać wiedzę przez zabawę i rywalizację. Uczennice Daria Stempak i Katarzyna Boch wzięły udział w konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach pod tytułem „Nowoczesne technologie a energia przyszłości” i zostały jego finalistkami.

Koło języka angielskiego

W ramach zajęć koła europejskiego i angielskiego realizowano zadania rozwijające w szczególności kompetencje komunikacyjne uczniów. Podczas zajęć koła europejskiego kładziono szczególny nacisk na poznawanie kultury i geografii krajów współpracujących z Gimnazjum nr 2. Poza tym, uczniowie poznawali i ćwiczyli struktury językowe przydatne podczas skutecznej komunikacji, w podróży i w trakcie pobytu za granicą. Dzięki uczestnictwu w wymienionych zajęciach radzili sobie doskonale, nawiązali nowe znajomości oraz ćwiczyli język w praktyce (wymiana międzynarodowa uczniów). Ponadto poszerzyli swoje wiadomości kulturowe i geograficzne. Nie trzeba chyba wspominać jak ważne jest to z punktu widzenia młodzieży z mniejszymi szansami. W trakcie zajęć koła języka angielskiego poznawali wybrane zagadnienia leksykalno-gramatyczne potrzebne do efektywnej komunikacji. Wielokrotnie mieli okazję tworzyć prezentacje multimedialne, ćwicząc dodatkowo swoje umiejętności z zakresu informatyki. Zajęcia przyczyniły się do znacznego rozwoju wszystkich czterech sprawności językowych uczniów: czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. Reasumując, dzięki prowadzonym w ramach ,,Europejskiego po-ziomu’’ zajęciom uczniowie wspaniale przygotowali się do wyjazdów zagranicznych oraz znacznie rozwinęli swoje umiejętności językowe. Jestem przekonana, że wiedza i doświadczenia zdobyte w trakcie wyjazdów zagranicznych zaprocentują w ich dalszej edukacji.

Koło z języka francuskiego

W ramach zajęć "Europejski po-ziom" prowadzę koło języka francuskiego. Tematyka zajęć jest różnorodna, począwszy przez poszerzanie słownictwa związanego z poszczególnymi sytuacjami życiowymi, poprzez odgrywanie scenek w sklepie, na poczcie, w perfumerii bądź kawiarni, a na poszerzaniu wiedzy z zakresu cywilizacji francuskiej kończąc. Zdjęcia dotyczą tematyki związanej z kompetencją rozumienia ze słuchu piosenki Dalidy "Paroles, paroles"

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne oraz dysleksja i dysgrafia

Terapeuta dobiera rodzaje ćwiczeń na podstawie zaleceń postdiagnostycznych i sytuacji szkolnej dziecka. Kieruje się przy tym zasadą korekcji zaburzeń, stopniowania trudności, dostosowania do etapu jakie dziecko osiągnęło w opanowaniu umiejętności czytania i pisania oraz do jego możliwości percepcyjnych i zainteresowań.Wprowadza ćwiczenia na materiale bezliterowym i ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Zajęcia terapeutyczne są dla dzieci atrakcyjne i ciekawe, a równocześnie umożliwiają realizację celów psychoterapeutycznych i psychoedukacyjnych, wykorzystując zasady terapii pedagogicznej. Zdjęcia przedstawiają:

  • ćwiczenia równoważne,
  • chwytanie piłek każdą ręką, zachowując równowagę,
  • ruchy naprzemienne (podskoki),
  • ćwiczenie na koncentrację wzrokowo-ruchową,
  • ćwiczenia grafomotoryczne (zajęcia graficzne usprawniające ruchy rąk, współdziałanie oka i ręki),
  • ćwiczenia służące percepcji wzrokowej, usprawnianiu ruchów rąk, koordynacjii wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej, pamięci słuchowej,
  • ćwiczenia w analizie i syntezie wzrokowej i wzrokowo-słuchowej,
  • ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry