• język migowy

Zespół Szkół nr 2

PO KL - logo UE EFS - logo

Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami zachowania - koło teatralne

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, 45 minut. Uczestniczy w nich 14 osób z klas I-III szkoły podstawowej.Dzieci chętnie bawią się w aktorów, sprawdzając się w różnych rolach. Chętnie uczą się tekstów, przygotowują stroje i rekwizyty z pomocą rodziców. W tym roku szkolnym, 2010/2011 koło teatralne wiele razy miało okazję do pokazania się publiczności, i tej wąskiej - szkolnej, i tej szerszej, środowiskowej.

I tak dzieci przygotowały następujące przedstawienia:

 • 15.10.10 Dzień Nauczyciela
 • 19.10.10 Pasowanie na ucznia klas I
 • 24.11.10 Światowy Dzień Tolerancji
 • 13.01.11 Jasełka - Dzień Babci i Dziadka - impreza środowiskowa
 • 14.02.11 Walentynki
 • 21.03.11 Pasowanie na czytelnika klas I
 • 22.03.11 Występ dla przedszkolaków
 • Osiągnięciem kola było wyróżnienie w Powiatowej Paradzie Jasełek 2011.

Koło plastyczne

Udział w zajęcia plastycznych pozwolił dzieciom klasy I okazywać uczucia, wyrażać samego siebie, swoją osobowość. Tworząc prace plastyczne, dzieci rozwijały własną wyobraźnię i pomysłowość, stawały się coraz bardziej samodzielne, nabywały nowe umiejętności radzenia sobie, dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do realizacji projektów, wykazywania inicjatywy. Dzieci bardzo angażowały się w proces tworzenia i z dumą pokazywały swoje prace. Zajęcia kółka plastycznego pobudzają kreatywność uczniów, pozwalają odkrywać przyjemność tworzenia. Dzieci chętnie przychodziły na zajęcia, cieszyły się z każdego odniesionego sukcesu. Część prac wykonanych na zajęciach kółka plastycznego została przesłana do krajów partnerskich biorących udział w projekcie etwinning "Art on the move".

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne w naszej szkole prowadzone są w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Bierze w nich udział 9 uczniów. Realizacja programu wiąże się z koniecznością zastosowania różnorodnych pomocy, propozycji zawartych w literaturze fachowej oraz własnych:

zabawy i ćwiczenia emisyjne, wzrokowe, słuchowe, słowno- ruchowe,
ćwiczenia rozwijające myślenie, pamięć, spostrzegawczość,
gry i zabawy językowe, zestawy ćwiczeń rozwijające słuch fonematyczny,
omawianie ilustracji, historyjek obrazkowych,
różnorodne układanki, gry, domina obrazkowe, puzzle i inne.
Efektem systematycznego uczestnictwa uczniów na zajęciach jest usprawnienie nieprawidłowości rozwoju językowego, a mianowicie:

wykształcenie postawy komunikacyjnej- uczniowie już chętnie podejmują temat, wykonują polecenia, zadają pytania,
usprawnienie motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych,
utrwalenie poprawnego wzorca artykulacyjnego,
usprawnienie funkcji mających wpływ na rozwój mowy (pamięci, koncentracji, percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej i myślenia), nad czym ciągle pracujemy, choć jest coraz lepiej,
rozwijanie zasobu słownictwa i umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Zajęcia logopedyczne Zajęcia logopedyczne

Zajęcia "Dyslekcja, dysgrafia"

Zajęcia Prowadzone są min. ćwiczenia grafomotoryczne , które w sferze ruchowej poprawiają poziom graficzny pisma, ćwiczą orientację przestrzenną oraz motorykę ręki piszącej.

Układanie puzli obrazkowych i rozsypanek wyrazowych w sferze wzrokowej mają na celu usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej.

Udział w zajęciach „Dysleksja, dysgrafia” przyczynia się do:

 • eliminowania stresu i rozładowania napięć spowodowanych trudnościami związanymi z umiejętnościami rozumienia czytanego tekstu,
 • usprawnianiem techniki czytania
 • usprawnianiem funkcji percepcyjno- motorycznych
 • wypracowaniem nawyków pisania poprawnego pod względem ortograficznym.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjneĆwiczenia usprawniające podstawowe funkcje percepcyjno-motoryczne i intelektualne oparte na konstruowaniu, układaniu klocków. Wiele ćwiczeń tego typu ma również wpły na rozwój wyobraźni dziecka.

Doskonalenie umiejętności motorycznych ma także duży wpływ na kształtowanie równowagi ciała. Udział w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych przyczynia się do poprawy prawidłowego rozwoju uczniów.

Sprawność ruchową uczniowie również doskonalą na torze przeszkód zbudowanym z elementów do ćwiczeń „Radosna szkoła". Zabawy na salce gimnastycznej sprawiają wiele radości i satysfakcji.

Udział w zajęciach korekcyjno-kopensacyjnych to: nauka, zabawa,rozwój psuchoruchowy, praca w grupie, indywidualizacja pracy z uczniem, zabawa i radość dziecka.

Koło przyrodnicze

Zajęcia Koła przyrodniczego adresowane są do uczniów szkoły podstawowej, którzy chcieliby pogłębiać swoją wiedzę o przyrodzie. Podczas zajęć członkowie koła rozszerzają swoją wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności. Na kilku ostatnio przeprowadzonych zajęciach szukali odpowiedzi na ciekawie brzmiące pytania, np. : Czy Morze Martwe umarło?, Co wielbłąd chowa w garbie? Gzie na wycieczce można ugotować jajko? Czy śnieżynka ma rogi? Co porusza się najszybciej we Wszechświecie?

Informacje dotyczące zdjęć: temat zajęć: Czy Morze Martwe umarło? uczniowie rozwiązywali krzyżówkę , która była podsumowaniem dotychczasowych zajęć a jej rozwiązaniem było hasło: Morze Martwe, następnie zapoznawali się z różnorodnymi informacjami dotyczącymi Morza Martwego( położenie geograficzne, zasolenie, wymiary, temperatury powietrza i wody, depresja nad Morzem Martwym, życie biologiczne, lecznicze właściwości soli z Morza Martwego), oglądali bryłki soli z dna Morza Martwego, sól kosmetyczną, zdjęcia zrobione nad Morzem Martwym.

W zajęciach uczestniczy stała grupa uczniów gimnazjum, spotkania te umożliwiły rozwinięcie kompetencji kluczowych. Różnorodna tematyka zajęć zgodna z zainteresowaniem uczniów pozwoliła na doskonalenie:

 • planowania, organizację własnego procesu uczenia,
 • skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach,
 • efektywnie współdziałać w zespole i wspólnie osiągać zaplanowane cele,
 • twórczego myślenia i rozwiązywania problemu,
 • umiejętne wykorzystywanie technologii komputerowej.

Zaproponowana tematyka była konsultowana z uczestnikami koła i obejmowała zagadnienia od ekologii do higieny życia człowieka. Uczniowie w czasie zajęć wykonali albumy, prezentacje multimedialne i przygotowywali pokazy np. ćwiczeń fizycznych, zdrowych posiłków. Niektóre zajęcia odbyły się w pobliskim parku gdzie, uczniowie propagowali różne formy rekreacji i zbierali rośliny do zielników. W maju zaplanowany jest wyjazd do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach, gdzie uczniowie będą brać udział w zajęciach o charakterze naukowym np. będą badać czystość wody.

Koło przyrodnicze Koło przyrodnicze

Zajęcia z języka ojczystego "Z ortografią na Ty"

Osiągnięcia uczniów:

 • przede wszystkim wytworzono wśród uczestników programu
 • atmosferę wzajemnej życzliwości i tolerancji wobec siebie, atmosferę sprzyjającej aktywności uczniów,
 • staranności w doborze ćwiczeń, zabaw oraz pomocy dydaktycznych ćwiczących szczególnie pamięć, kojarzenie faktów i poprawiających koncentrację uwagi,
 • odpowiedniego doboru ćwiczeń wdrażających uczniów do pisania z uwzględnieniem zasad ortograficznych
 • częstej zmiany metod pracy by uczniów nie znudzić, ale ich zaciekawić i rozbudzić naturalną chęć do poszukiwania rozwiązań i działania,
 • ciągłego pozytywnego motywowania uczniów do systematycznej pracy, do utrwalania i powtarzania materiału,
 • pobudzania aktywności uczestników poprzez stosowanie metod aktywizujących,
 • stopniowania trudności na każdych zajęciach (początek zajęć zawsze jasny i prosty, w trakcie zajęć stopniowe wprowadzanie trudniejszych elementów ),
 • wzbudzenia pozytywnych emocji do uczenia się ortografii poprzez utrwalanie podstawowych reguł
 • opracowania zestawu pytań konkursowych podsumowującego realizację programu.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Stosowanie różnych metod pracy rozbudziło zainteresowania wszystkich uczestników programu, wpłynęło na rozwój koncentracji ich uwagi i przyniosło satysfakcję, oddziałując na nich wychowawczo, wdrażając do wzajemnej zdrowej rywalizacji. W czasie zajęć były rozwiązywane problemy dotyczące życia codziennego, które pozwalały uczniom dostrzec prawidłowości polonistyczne i matematyczne w otaczającym ich świecie. Zajęcia prowadzono jako niekonwencjonalne, bezstresowe spotkania, gdzie potrzebną wiedzę uczniowie zdobywali w sposób typowo aktywny : za pomocą zabawy, ciekawych ćwiczeń stopniujących trudności .

Podczas zajęć uczniowie klasy I powtarzali i utrwalali wiadomości i umiejętności z edukacji polonistycznej i matematycznej. Doskonalili sprawności w zakresie mówienia, pisania, czytania i umiejętności pracy z tekstem. Udało się u niektórych uczniów rozbudzić zainteresowania czytelnicze. Doskonalili umiejętności matematyczne. Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci miały możliwość dorównania swoim rówieśnikom. Niektórzy zrobili znaczne postępy, szczególnie duże postępy osiągnął uczeń sześcioletni. Dzieci chętnie przychodziły na zajęcia, cieszyły się z każdego odniesionego sukcesu. Zajęcia przeplatane były zabawą, praca manualną, ćwiczeniami ruchowymi. Wszystko to miało duży wpływ na zainteresowanie zajęciami i w znacznym stopniu zwiększało aktywność społeczną dzieci.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, 45 minut. Uczestniczy w nich 5 osób z klasy III szkoły podstawowej. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, brały w nich aktywny udział. Utrwalały wiadomości zdobyte na zajęciach, nadrabiały zaległości, wyjaśniały rzeczy mało zrozumiałe. Uczyły się współpracy, zdrowej rywalizacji, wiary we własne siły. Chętnie też grały w gry dydaktyczne, logiczne i strategiczne. Miło spędzały czas w grupie rówieśniczej.

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

O osiągnięciach w przypadku zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych mówimy już wtedy, gdy nauczyciel zauważa u ucznia po cyklu tych zajęć przyrost wiedzy i nabyte umiejętności. Zaobserwowałam u mojej uczennicy postęp w nauce między innymi dlatego, że stosowałam na zajęciach częste wzmocnienia pozytywne i pochwały, które miały dobry wpływ na uczennicę, na jej motywację i chęć do dalszej pracy nad sobą i swoim rozwojem.

Sposób realizowania tych zajęć i ich promowania dał uczennicy szansę na to, że realizowany program nauczył ją umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym, we wszystkich najważniejszych jego dziedzinach. Uwieńczeniem pracy z uczennicą w ramach tego programu będzie przeprowadzenie po koniec maja testu sprawdzającego nabyte wiadomości i umiejętności w którym pragnę aby poprawie uległy:

 • po pierwsze - uzyskanie lepszych wyników w nauce;
 • po drugie - zdobycie i utrwalenie wiadomości, umiejętności i sprawności rozumienia elementarnych pojęć polonistycznych i matematycznych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania w środowisku
 • po trzecie - zdobycie sprawności i umiejętności sprzyjających odnoszeniu sukcesów nie tylko w ramach edukacji szkolnej, ale również podczas prób zrozumienia otaczającej ich rzeczywistości, co ułatwi dziecku start w samodzielne życie i rozbudzi wiarę we własne siły.

Koło z języka ojczystego

Tematyka zajęć z języka ojczystego ma za zadanie poszerzenie zdobytych na lekcjach wiadomości i umiejętności. Nadrzędnym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do ciągłego samokształcenia. Stosowane aktywne metody i techniki pracy angażują uczniów emocjonalnie, budzą motywację i zainteresowania, uczą samodzielnego myślenia, wdrażają do sprawnego posługiwania się polszczyzną w mowie i piśmie z zachowaniem estetyki i kultury języka, zachęcają do efektywnego porozumiewania się i podejmowania działań we współpracy z innymi, umożliwiają zrozumienie siebie i świata, uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka.

Metody i techniki pracy realizowane na zajęciach:

 1. Techniki uczenia się we współpracy ( różne formy pracy w grupach)
  • umożliwiają one kształcenie takich umiejętności, jak właściwy dobór informacji, analiza , porównanie , formułowania opinii , sądów o poznanych faktach, podejmowanie właściwych decyzji, zaprezentowanie i obrona własnych poglądów i przekonanie do nich innych. Uczą współdziałania w grupie i odpowiedzialności za uzyskane efekty pracy.
 2. Techniki „dramy”- łączą treści kształcenia z przeżyciem i doświadczeniem, aktywizują osobowość ucznia, rozwijają jego intelekt.
 3. Metody interaktywne polegające na łączeniu treści języka polskiego z innymi przedmiotami ( np. historią, przyrodą, sztuką ), umożliwią uczniom rozszerzenie umiejętności przewidzianych w podstawie programowej.
 4. Spotkania z pracownikami biblioteki publicznej .

W ramach projektu ”Europejski po - ziom” prowadzone są w wymiarze jednej godziny tygodniowo zajęcia kółka ojczystego, w których uczestniczy 13 uczniów. Uczniowie poznają i zgłębiają różne techniki dramowe, takie jak: role play („wejście w rolę”), wywiad z bohaterem literackim lub postacią fikcyjną, rzeźbę, pomniki indywidualne i grupowe, żywe obrazy, dyskusję, techniki plastyczno - manualne, np. rysunek czy makietę. Uczestnicy zajęć dostrzegli wartość metody dramy w edukacji literacko - językowej oraz jej funkcję terapeutyczną, a ponadto efektywnie współpracują w grupie. Zatem nietrudno dostrzec, iż istnieje zapotrzebowanie wśród młodzieży na niekonwencjonalne (parateatralne) formy pracy.

Zajęcia koła języka ojczystego odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczestnikami są uczniowie klasy drugiej i trzeciej G3 w Czerwionce. Celem ogólnym spotkań jest doskonalenie i poszerzanie wiedzy i umiejętności polonistycznych w zakresie kształcenia literacko - kulturowego i językowego. Rozwijane kompetencje to przede wszystkim: skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach,efektywne współdziałanie w zespole, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

Koło informatyczne

W zajęciach systematycznie uczestniczy około 10 osób. Tematyka zajęć została ustalona zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów. W ramach zajęć zaplanowano wycieczki tematyczne, podczas których uczniowie wykonują zdjęcia na określony temat. Są one następnie wykorzystywane podczas pracy z komputerem. Uczniowie przedstawiają je w formie prezentacji multimedialnych oraz filmów wykonanych w programie Windows Movie Maker. Zajęcia rozwijają przede wszystkim umiejętności kluczowe, a więc umiejętność komunikowania się, współpracowania w grupie, planowania kolejnych etapów pracy oraz doskonalenie technik informatycznych.

W zajęciach uczestniczy stała liczba 11 uczniów z klasy pierwszej. Na zajęciach dzieci zapoznały się z podstawowymi częściami składowymi zestawu komputerowego. Poznały program graficzny Paint, potrafią wykonać ciekawe prace z użyciem poznanych narzędzi. Po zapoznaniu z programem Notatnik, wiedzą jak napisać krótki tekst i jak dokonać w nim prostych zmian. Uczniowie potrafią także obsługiwać aplikację Kalkulator. Dzieci zostały także wprowadzone do Internetu, w którym potrafią wyszukiwać konkretne informacje, kopiować je i zapisywać. Poznały również gry internetowe bezpieczne dla ich wieku. Cieszy mnie, że dzieci widzą potrzebę korzystania z komputera oraz Internetu nie tylko do zabawy, ale również a może przede wszystkim jako źródło wiedzy, są bardziej świadome potęgi komputera i Internetu.

Koło historyczne

W ramach zajęć "Europejskiego po-ziomu" prowadziłem spotkania pt. "Wojny, które zmieniły świat". Na zajęciach omawiano najważniejsze bitwy i wojny w dziejach ludzkości. Spotkania były ilustrowane licznymi filmami, mapami, planami bitew. Zajęcia te wpłynęły na rozwój umiejętności pracy w grupie, pracy z mapą i z tekstem źródłowym. Dzięki tym spotkaniom uczniowie pogłębili umiejętność analizy i syntezy historycznej, lepiej zaczęli rozumieć związki przyczynowo-skutkowe oraz łączyć wydarzenia z historii Europy z dziejami powszechnymi.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, na które uczęszcza ośmioro dzieci. Podczas zajęć uczniowie nie tylko się uczą, ale rozwijają swoje zainteresowania. U niektórych dzieci obserwuje się, znaczny postęp w nauce oraz poprawę stosunków interpersonalnych grupy. Zajęcia przeplatane są zabawami z elementami dydaktycznymi, ćwiczeniami ruchowymi czy pracą plastyczną. Różnorodność zajęć pozwala rozwijać zainteresowania dzieci, a każdy odniesiony sukces dziecka cieszy dziecko i nauczyciela. Uczniowie podczas zajęć poszerzali i uzupełniali swoje wiadomości, doskonalili umiejętność pisania i czytania, wypowiadania się. Prowadzone były ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne. Kształcono również sprawność dodawania i odejmowania w zakresie 100 oraz mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 20.

Koło z języka angielskiego

W ramach koła językowego uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach językowych. Jako że są to zajęcia dodatkowe , zajęcia te odbiegają nieco od tradycyjnych lekcji języka angielskiego. Poszczególne zadania są prowadzone w ciekawy , oryginalny a przede wszystkim interesujący i motywujący uczniów sposób. Uczniowie nagrywają krótkie filmiki w języku angielskim , dotyczące życia codziennego. Sami piszą scenariusze i zajmują się montażem. Poza tym uczniowie mieli okazję gotowania potraw innych krajów europejskich , oczywiście z anglojęzycznymi instrukcjami. Ponadto poznają nowe słownictwo wykorzystując do tego tablicę oraz programy multimedialne.

W wyniku przeprowadzonych zajęć wzrosło wśród uczniów zainteresowanie językiem angielskim oraz motywacja do nauki języków obcych. Nastąpił wzrost osiągnięć edukacyjnych wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach. Uczniowie udoskonalili umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach. Uczyli się języka poprzez komunikację i realizację jasno określonych celów. Nauczyli się właściwie reagować językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, określać ogólną myśl przeczytanego tekstu, wyszukiwać lub selekcjonować informacje, tworzyć krótkie wypowiedzi pisemne, a także wydobywać potrzebne informacje szczegółowe i ogólne z materiału słuchanego. W trakcie zajęć uczniowie efektywnie współdziałali w grupie, rozwiązywali problemy w sposób twórczy, a także wykorzystywali informacje z różnych źródeł.

W zajęciach bierze udział stała liczba dzieci, nikt nie zrezygnował. Tematyka zajęć została stworzona zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci najmłodszych. Dzieci poznają kręgi tematyczne związane z rodziną, domem, otoczeniem. Poznając nowe słownictwo uczą się go przez słuchanie, czytanie, pisanie. Towarzyszy temu zawsze piosenka oraz praca plastyczna. Na zajęciach uczniowie poznają także znane bajki w wersji angielskiej, co dodatkowo służy rozumieniu i pogłębianiu słownictwa. Cieszy mnie, że dzieci z tak wielkim zainteresowaniem przychodzą na każde zajęcia oraz mają świadomość konieczności nauki języka obcego.

Koło matematyczne

W Gimnazjum nr 3 Koło Matematyczne w wymiarze 1 godzinę tygodniowo prowadzą dwie nauczycielki Rozalia Wójcik i Joanna Bury. Każda z nauczycielek ma grupę uczniów, ale zajęcia prowadzone są wspólnie. Program zajęć został tak ułożony, aby w miły i ciekawy sposób zainteresować matematyką, a także aby bawić się wykorzystując elementy nauk ścisłych. W trakcie zajęć byliśmy w Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie, gdzie uczniowie zapoznali się z obserwatorium, wysłuchali lekcji związanej z wielkim matematykiem Talesem, obserwowali nieboskłon…a także cieszyli się bardzo jadąc pociągiem i tramwajem.Rozwiązujemy także problemy matematyczne w formie zagadek, szarad i różnych łamigłówek. Na zajęciach wykonaliśmy wiele ciekawych prac manualnych:

 • orgiami matematyczne-sześcian, gwiazdy i prostopadłościenne pudełko
 • prace przestrzenne z bibuły: walec, stożek, kula,
 • prace - iluzje matematyczne wykonywane przez uczniów.
 • kopuły geodezyjne

Wszystkie te prace zostały wykorzystane do dekoracji klasopracowni. W ubiegłym roku szkolnym zorganizowałyśmy z uczniami z kółka cykl zajęć poświęconych liczbie Pi, a następnie w trakcie festynu szkolnego Święto liczby Pi. Z tej działalności uczniowie wykonali prezentację, która została przesłana na konkurs na uniwersytet w Toruniu. Z prowadzenia zajęć Koła Matematycznego w takim charakterze, odczuwamy wielką satysfakcję. Uczniowie chętnie w nim uczestniczą, uczą się przez zabawę, integrują z rówieśnikami, uczą się współpracować ze sobą, a jednocześnie poszerzają swą wiedzę matematyczną.

Prowadzone sa również zajęcia przeznaczone dla uczniów klas szkoły podstawowej, chętnych do poszerzenia swojej wiedzy z matematyki. Mają charakter otwarty, tzn. nie obejmują tylko uczniów zdolnych. Poprzez uczestnictwo w nich uczniowie poszerzają swoje wiadomości i umiejętności matematyczne, rozwijają pomysłowość w myśleniu i działaniu. Cele główne zajęć to aktywizowanie uczniów, rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych, uczenie logicznego myślenia. Uczestnicy kółka doskonalą swoje umiejętności rachunkowe, a także dzięki różnym działaniom praktycznym kształtują sprawność manualną oraz wyobraźnię geometryczną

W ramach projektu zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki są prowadzone dla klasy I i klasy II gimnazjum w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej grupy. Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych.Większa grupa zapisanych uczniów bardzo systematycznie uczęszcza na wszystkie zajęcia i pracuje chętnie i systematycznie. W tej grupie wyraźnie poprawiły się oceny uczniów, żaden z nich nie był zagrożony oceną niedostateczną, Niektórzy pracują nieco mniej systematycznie, ale i u nich widać poprawę. W trakcie tych zajęć łatwiej można dotrzeć do każdego ucznia i pomóc mu w przyswojeniu wiedzy i umiejętności koniecznej na danym etapie kształcenia.

Zajęcia wspomagające dzieci z dysfunkcjami

Zajęcia w ramach projektu „Europejski Po-ziom” dostarczają uczniom naszej szkoły wiele radości. Każde z dzieci może wybierać z bogatej oferty zajęć począwszy od kół zainteresowań (przyrodnicze, plastyczne, muzyczne, artystyczne, teatralne) poprzez koła przedmiotowe (polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego, informatyczno-fotograficzne) jak również zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się oraz zajęcia wspomagające dzieci z dysfunkcjami (logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, dysleksja-dysgrafia). Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów, spędzają czas aktywnie nie nudząc się na zajęciach. Rozwijają swoje zdolności, pracują nad swoim trudnym zachowaniem poprzez szereg atrakcyjnych zajęć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry