• język migowy

Szkoła Podstawowa nr 8

PO KL - logo UE EFS - logo

Kółko recytatorskie

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, uczestniczy w nich 15 dzieci. Uczęszczają regularnie i są bardzo aktywne. Wspólnie przygotowaliśmy recytację zabawnych wierszyków na powitanie pierwszaków w szkole. Potem, współpracując z kołem muzycznym, przygotowaliśmy program bożonarodzeniowy, który pokazaliśmy uczniom i rodzicom w naszej szkole. Z okazji „Dnia Babci i Dziadka” przygotowaliśmy montaż słowno - muzyczny: „Cała łąka jest dla babci”, który zaprezentowaliśmy przybyłym do szkoły dziadkom i babciom. Poznaliśmy sylwetki twórców literatury dziecięcej. Obecnie pracujemy nad recytacją prozy na bazie książki: „Oto jest Kasia” Miry Jaworczakowej. Mamy jeszcze zaplanowany „Wieczór Poetycki” z okazji „Dnia Matki”.

Kółko informatyczne

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, w trzech grupach. Łącznie na zajęcia uczęszcza 44 dzieci. Dzieci są aktywne i chętnie przychodzą na zajęcia. Zrozumiały, ze komputer to nie tylko gry. Nauczyły się korzystać z edytora graficznego Paint, zapisywać wykonane przez siebie prace na dysku komputera. Dużą atrakcją dla uczestników koła stało się korzystanie z programu Baltie, który od niedawna posiadamy w pełnej wersji, dzięki zalogowaniu się na stronie SGP SYSTEMS. Dzieci działają w trybie „Budowania” i „Czarowania” Wykorzystujemy ten program do utrwalania treści matematycznych, a także utrwalania zasad poprawnej pisowni. Uczniowi pracują również z programem PowerPoint. Tworzą własne prezentacje multimedialne.

Zajęcia ZDW

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach raz w tygodniu. Są to uczniowie klasy I - 4 osoby. Praca w tej grupie to przede wszystkim zajęcia służące kształceniu następujących kompetencji:

 • Mówienie i słuchanie - ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, ćwiczenia w mówieniu;
 • Pisanie - ćwiczenia usprawniające funkcje manualne, ćwiczenia wdrażające do samodzielnego pisania wyrazów i zdań;
 • Czytanie- ćwiczenia w czytaniu krótkich wyrazów (literowanie, głoskowanie, sylabizowanie), czytanie krótkich tekstów itd.;
 • Liczenie - dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;
 • Stosowanie wiedzy i umiejętności m.in. układanie zdań z rozsypanek wyrazowych i zdaniowych, dobieranie podpisów do obrazków, uzupełnianie luk w zdaniach, segregowanie historyjek obrazkowych wg logicznej kolejności itd.

Sukcesem zajęć jest chętny i aktywny w nich udział uczniów. Dzieci lubią osiągać swoje małe sukcesy, a te zapewniają im stosowane na zajęciach metody i formy pracy - Wszystko w myśl hasła „porażki nie zniechę­cają, ale mobilizują do dalszej pracy”.

Koło poszukiwaczy wiedzy

Uczniowie uczęszczający na zajęcia pracują w dwóch grupach - grupa I uczniowie klas III, grupa II to grupa złożona z uczniów klas II. Zajęcia prowadzone są w formie bloku tematycznego. Czas trwania danego bloku uzależniony jest głównie od zainteresowania nim uczestników. Szczególne miejsce w tych zajęciach zajmuje metoda projektu. Dotychczas KPW zajmowało się m.in. takimi zagadnieniami jak: „Ze sportem za pan brat”, „Od karety do rakiety”, „Rośliny i zwierzęta świata”, „Mierzymy czas”, „Boże narodzenie w Polsce, Europie i na świecie’. „Niezwykłe miejsca na świecie”, „ Wszechświat”. Zajęcia maja zapewnić wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów, kształtować takie umiejętności jak; umiejętność pracy w grupie, umiejętność pozyskiwania informacji z różnych źródeł , umiejętność dzielenia się wiedzą z innymi, umiejętność podejmowania własnych inicjatyw i wiele innych. Naślę, że zajęcia KPW pomogły uczniom klasy III przygotować się do udziału w Gminno-Miejskim Turnieju Zdrowotnym, gdzie zajęli II miejsce oraz do udziału w Gminno-Miejskim Konkursie Ekologicznym.

Koło matematyczne

Na zajęcia uczęszcza 25 uczniów podzielonych na dwie grupy. Grupa I to uczniowie klasy III, którzy tworzą w tym roku szkolnym grupę bardziej zaawansowaną (uczęszczają na zajęcia od początku trwania projektu).Grupa II to uczniowie klasy II, którzy w większości dopiero rozpoczęli udział w zajęciach i dodatkowo realizują nową podstawę programową. Z tego względu formy i metody pracy oraz realizowany zakres materiału, musi być dostosowany do możliwości poszczególnych grup. Z bardziej zaawansowanymi uczniami, oprócz zajęć prowadzonych formami zabawowymi, wiele czasu poświęcano na rozwiązywanie zadań konkursowych (np. zadania typu „kangurek”) w celu przygotowania ich do udziału w konkursach. Dwie uczennice kl. III biorące udział w zajęciach koła, reprezentowały szkołę na Gminno-Miejskim Konkursie Matematycznym uczniów klas III, czworo uczniów brało udział w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" - czekamy na wyniki.W grupie II członkowie koła matematycznego pogłębili swą wiedzę i umiejętności matematyczne w większości w formie zabawowej z wykorzystaniem krzyżówek, rebusów, magicznych kwadratów, sudoku, matematycznych kart do gry itp. Główne cele prowadzonych przeze mnie zajęć można ująć w następujących punktach:

 • rozbudzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań matematycznych uczniów;
 • pokazanie, że matematyka wcale nie musi być nudna i że ucząc się jej można się dobrze bawić;
 • utrwalenie i rozszerzenie wiadomości zdobytych na lekcji;
 • rozwijanie pamięci oraz kształtowanie logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania;
 • pomoc słabszym uczniom w nadrobieniu zaległości;
 • przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych;
 • posługiwanie się własnościami liczb i działań matematycznych;
 • kształtowanie wyobraźni i intuicji matematycznej;
 • analizowanie problemów i twórcze ich rozwiązywanie;
 • umiejętność szybkiego rozwiązywani zadań konkursowych;
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do stawianych problemów - porażki nie zniechę­cają, ale mobilizują do dalszej pracy.

Koło języka angielskiego

Koło języka angielskiego w naszej szkole zrzesza uczniów, którzy są chętni pogłębiać swoją wiedzę i poszerzać zainteresowania tym językiem. Zajęcia mają charakter zabawowo-edukacyjny. Prowadzenie lekcji w mniejszych grupach umożliwia wprowadzenie elementów zabawy - uczniowie grają w różne gry językowe i zarazem uczą się w przyjemny sposób języka obcego. Nauka w tym momencie przybiera inny charakter - uczeń musi zapamiętać materiał aby osiągnąc dobry wynik w grze. Pamiętając o tym, że oprócz języka danego kraju warto również znać jego aspekty kulturowe, uczniowie mają okazję do wzbogacenia swoich wiadomości na temat krajów anglojęzycznych bo przecież ‘co kraj to obyczaj’.

Koło języka ojczystego

W roku szkolnym 2010-2011 działające w SP nr 8 Koło Języka Ojczystego odbywa się raz w tygodniu i skupia grupę 14 uczniów z klasy czwartej. Na zajęcia uczęszczają w większości uczniowie, którzy osiągają dobre i bardzo dobre wyniki z języka polskiego i pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z tego przedmiotu. Chętnie biorą więc udział w spotkaniach, na których poznają ciekawe teksty literackie, doskonalą sprawność w posługiwaniu się językiem w mowie ustnej i pisanej, wyrabiają postawę odpowiedzialności za słowa.Dzieci wykazują się pomysłowością w układaniu dla siebie różnego rodzaju konkurów ortograficznych ,gramatycznych i literackich. Duża grupa uczestników również bardzo chętnie i dużo czyta.Dodatkowo uczniowie wykonują wiele ćwiczeń ortograficzno-interpunkcyjnych, redakcyjnych, słownikowo-frazeologicznych i gramatyczno- stylistycznych oraz odgrywają scenki teatralne.

Koło muzyczne

W ramach koła muzycznego działającego w SP8 w Czerwionce-Leszczynach, uczestnicy zdobywają umiejętności muzyczne: kształcenie głosu, słuchu, poczucia rytmu oraz techniki gry na instrumentach szkolnych (dzwonki, flety). Podczas nauki gry na instrumentach oraz śpiewu utrwalają umiejętności zapisu i odczytywania nut. Poprzez zabawę z piosenką ćwiczą pamięć muzyczną, dykcję, frazowanie. Poznają repertuar okolicznościowych pieśni i piosenek w tym kolędy i pastorałki, śląskie pieśni ludowe własnego regionu i popularne piosenki dziecięce. Uczniowie miło i twórczo wykorzystują wolny czas. Uczą się współpracy w grupie, odpowiedzialności grupowej. Zajęcia przygotowują uczniów do udziału w życiu artystycznym szkoły i środowiska. Wzbudzają radość ze wspólnego muzykowania.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry