• język migowy

Szkoła Podstawowa w Stanowicach

PO KL - logo UE EFS - logo

Zajęcia w ramach projektu „Europejski Po-ziom” dostarczają uczniom naszej szkoły wiele radości.
Każde z dzieci może wybierać z bogatej oferty zajęć począwszy od kół zainteresowań (przyrodnicze, plastyczne, muzyczne, artystyczne, teatralne) poprzez koła przedmiotowe (polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego, informatyczno-fotograficzne) jak również zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się oraz zajęcia wspomagające dzieci z dysfunkcjami ( logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, dysleksja-dysgrafia).

W dobie powszechnej komputeryzacji, trudno zaimponować dzieciom takimi zajęciami, które oderwałyby je od telewizora bądź komputera . Tematyka zajęć prowadzonych w ramach projektu jest na tyle ciekawa, że dzieci tłumnie uczęszczają na zajęcia.

Największym powodzeniem cieszą się zajęcia artystyczne na których dzieci wykonują ciekawe prace plastyczne, samodzielnie przygotowują prezenty dla najbliższych oraz przedmioty dla siebie. Chętnie poznają nowe techniki plastyczne oraz wykonują robótki ręczne np. filcowanie, szycie, odlewanie z gipsu, kartki okolicznościowe, ozdoby itp.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również koło informatyczno-fotograficzne, na którym dzieci uczą się podstaw fotografii, obróbki zdjęć, grafiki komputerowej oraz możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej, zakupionej dla szkoły również w ramach projektu. Dzięki zakupionemu w ramach projektu aparatowi fotograficznemu dzieci mają możliwość wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną w praktyce. Efekty pracy uczniów w/w koła możemy podziwiać na bloguwww.zielonefotografie.blogspot.com.

Projekt jest realizowany w szkole od 9 m-cy tj. od marca 2010 r. Nauczyciele prowadzący zajęcia zgodnie twierdzą, iż zapotrzebowanie na takie właśnie zajęcia dodatkowe jest wielka. Dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych stają się bardziej otwarte, radosne, mogą podciągnąć się w nauce, uzupełnić swoje braki i niedociągnięcia, rozwijać zainteresowania, jak również miło i z pożytkiem spędzić swój wolny czas.

SP Stanowice SP Stanowice

Język angielski

Zajęcia rozwijają w uczniach ciekawość i tolerancję wobec innych kultur, poszerzają wiedzę i umiejętności językowe a jednocześnie są okazją do stosowania języka obcego w praktyce. Uczniowie nawiązują kontakt z rówieśnikami z innych krajów, czytają czasopisma, pracują z anglojęzycznymi stronami internetowymi przeznaczonymi dla uczniów. Wykorzystanie multimediów oraz gier i zabaw językowych aktywizuje wszystkich uczestników zajęć.

Matematyka

Zajęcia te pozwalają uczniom uczyć się matematyki w sposób bardziej zabawowy np. uczniowie mogą wcielić się w rolę nauczyciela prowadząc lekcje. Na zajęciach tych przygotowano także uczniów do międzynarodowego konkursu matematycznego „Kangur”, co w zeszłym roku zaowocowało wyróżnieniem dwojga uczniów, co jak na tak małą szkołę jest sporym wyróżnieniem. Zajęcia te dostarczają uczniom także doświadczeń praktycznych jak np. tworzenie szkieletów brył. Realizowane są również zajęcia z tablicą interaktywną co nie zawsze na typowej lekcji matematyki jest możliwe.

Kółko przyrodnicze

Kółko przyrodnicze realizowane jest na jedną godzinę tygodniowo. W zajęciach bierze udział ośmiu uczniów. Założone cele są osiągnięte co wpłynęło na podniesienie wyników w nauce oraz rozwinięcie zainteresowania światem przyrody. Przykładem tego może być oznaczenie drzew wokół szkoły, ich wieku oraz dokonanie pomiaru i obliczenie ich wysokości.

Język ojczysty

Dzięki udziałowi w zajęciach "Języka Ojczystego" uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, co zaowocowało zajęciem:

  • 19 miejsca w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym;
  • przejściem do II Etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami Historii;
  • I miejscem w Gminnym Konkursie Ortograficznym oraz
  • III miejsca w X Konkursie Śląskiego Godanio "Mode Fafloki 2011".

Uczniowie uczestnicząc w zajęciach "Koła teatralnego" zdobyli wiele nowych umiejętności, dzięki czemu zajęli I miejsce w X Jubileuszowej Powiatowej Paradzie Jasełek.

Zajęcia wyrównawcze dla klasy II

Zajęcia wyrównawcze w klasie II są prowadzone z grupą wybranych uczniów już od zeszłego roku. W czasie zajęć dzieci poprzez ruch, rysunek czy zabawę uzupełniają braki wiadomości lub umiejętności. Ten rodzaj zajęć realizowany często poza ławką szkolną zarówno uczy jak i bawi, dostarcza wiedzy o świecie jak i nowych doświadczeń. W ten sposób uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i zdolności. Przykładem może być liczenie na boisku, gdy dzieci kredą zapisują działania matematyczne na asfaltowej nawierzchni.

Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami zachowania

Celem tych zajęć jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci, zmniejszanie napięć i niepokojów związanych z sytuacją rodzinną lub szkolną, zapobieganie wadliwej adaptacji dzieci do warunków i wymagań otoczenia, uwolnienie od uczuć nieadekwatnych reakcji emocjonalnych na różne zjawiska życiowe. Na zajęciach poprzez gry i zabawy rozwijana jest inteligencja interpersonalna. Wiele czasu poświęca się bajkoterapii oraz dramie. Efektem zajęć jest większa łatwość nawiązywania kontaktów, lepsze funkcjonowanie w grupie, otwartość na problemy innych oraz poprawa zachowania niektórych uczniów.

Zajęcia dysgrafia-dysleksja

Celem zajęć dysgrafia-dysleksja jest pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych, doskonalenie umiejętności czytania i pisania, rozwijanie sprawności językowej uczniów. Metodą prowadzenia zajęć są między innymi nauka przez zabawę i gry edukacyjne. Niektórzy uczniowie uczestniczący w zajęciach uzyskali znaczącą poprawę. Zaczęli lepiej czytać, usprawnili motorykę ręki. U niektórych zaobserwowano poprawę w pisowni pod względem ortografii.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Od września roku szkolnego 2010/2011 prowadzone są także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach unijnego projektu EUROPEJSKI PO-ZIOM. Z zajęć korzysta pięciu uczniów klasy pierwszej mających trudności w nauce. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczniowie mają dostosowane ćwiczenia do konkretnych trudności jakie napotykają. Frekwencja na zajęciach jest bardzo wysoka. Zauważono, że dzięki zajęciom uczniowie wykazują większą aktywność w czasie zajęć obowiązkowych, z chęcią się uczą, dopytują i osiągają coraz lepsze wyniki w nauce. Zdobytą wiedzę wykorzystują na zajęciach obowiązkowych.

Kółko plastyczne

Głównymi złożeniami pracy koła jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, i rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych. Dzieci na zajęciach uczą się posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, oraz właściwego ich łączenia, rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie, nabywają umiejętności pracy zespołowej, rozwijają sprawności manualne, kształcą wrażliwość estetyczną. Poznają również nowe techniki plastyczne, wykorzystują różne materiały, uczą się właściwej organizacji pracy i tworzenia własnego warsztatu, jeden raz wzięliśmy udział w konkursie plastycznym, ale nie było odzewu. Podczas zajęć dzieci są rozgadane, uśmiechnięte, śmiało wykonują swoje prace, podobają im się zajęcia. Frekwencja na zajęciach jest bardzo wysoka. Widać postępy jakie czynią dzieci, bez problemu pracują na dużych powierzchniach, śmiało podchodzą do pracy, pomagają sobie wzajemnie pożyczając potrzebne materiały i narzędzia, uczniowie klasy III na pewno lepiej będą pracować na lekcjach plastyki w przyszłym roku. Wyraźnie widać u uczniów rozwój inteligencji wizualno - przestrzennej i interpersonalnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry