rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Europejski po-ziom

Informacja o projekcie

Projekt polega na stworzeniu warunków równych szans edukacyjnych uczniom w trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej, zdrowotnej i tym samym zwiększenie im dostępności do usług edukacyjnych. W ramach projektu planuje się m.in. uruchomienie dodatkowych  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, objęcie 663 uczniów zajęciami specjalistycznymi, a także wzbogacenie programów rozwojowych szkół oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Osoby objęte wsparciem projektu są uczniami szkół podstawowych, jak również gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Programy rozwojowe placówek oświatowych są dostosowane do potrzeb i problemów wynikających z środowiska oraz otoczenia społecznego szkół.

Potrzeba realizacji projektu wynika z diagnoz przeprowadzonych we wszystkich placówkach oświatowych, z których wynika, że szkoły miejskie borykają się najczęściej z problemami patologii społecznej, miejszego zainteresowania rodziców edukacją dzieci, a także niewystarczającym wsparciem dotyczącym ich rozwoju intelektualnego. W placówkach wiejskich natomiast obserwuje się niewystarczającą ofertę edukacyjną, utrudniony dostęp do zajęć specjalistycznych, z zakresu języków obcych, czy rozwijających zainteresowania naukami humanistycznymi i matematyczno-przyrodniczymi.

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom w trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej, zdrowotnej i tym samym zwiększenie im dostępności do usług edukacyjnych. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości pracy szkoły poprzez ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych, jak również spowoduje podniesienie jakości pracy placówek oświatowych, głównie w obszarze kształcenia i wychowania. Pośrednie cele przedsiewzięcia to: wyzwalanie aktywności uczniów m.in. poprzez zwiększenie dostępności do różnych form zajęć pozalekcyjnych, wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, w szczególności psychicznego i intelektualnego oraz minimalizowanie zjawisk patologicznych i niedostosowania społecznego.

Rezultaty twarde:

Rezultaty miękkie:

Monitorowanie rezultatów projektu:

Realizacja projektu

 1. Szkoła Podstawowa nr 3

 2. Szkoła Podstawowa nr 8

 3. Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach

 4. Szkoła Podstawowa w Palowicach

 5. Szkoła Podstawowa w Stanowicach

 6. Szkoła Podstawowa w Książenicach

 7. Szkoła Podstawowa w Przegędzy

 8. Gimnazjum nr 2

 9. Gimnazjum nr 6

 10. Zespół Szkół nr 1

 11. Zespół Szkół nr 2

 12. Zespół Szkół nr 3

 13. Zespół Szkół nr 4

 14. Zespół Szkół nr 5

 15. Konferecja podsumowywująca projekt

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Europejski po-ziom” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Wartość projektu po negocjacjach  wynosi 3 916 605,08 zł, z czego dofinansowanie z EFS wynosi 100%

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Zamknij