• język migowy
Strona główna/Sprawy mieszkańców/Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny/ROZSTRZYGNIĘCIE - Zaproszenie II do składania ofert: „Wybór instruktora/instruktorki w projekcie „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

ROZSTRZYGNIĘCIE - Zaproszenie II do składania ofert: „Wybór instruktora/instruktorki w projekcie „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
z wyboru wykonawców zadania: „Wybór instruktora/instruktorkiw projekcie „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”

w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa - cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Ogłoszenie o przetargu organizowanym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego umieszczone zostało na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.pl (w zakładkach: „aktualności” i „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”).

Do dnia 8.02.2019r. do godziny 10.00 wpłynęło 7 ofert na wykonanie zadania.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 8.02.2019r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta - Wydział Spraw Społecznych (44-230 Czerwionka-Leszczyny,  ul. 3 Maja 19).

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • Cena - 60%
  • Doświadczenie - 20%
  • Dyspozycyjność - 20%

Tabela przedstawia punktację dla poszczególnych Oferentów:

OFERENT

RAZEM   [pkt]

Donata Przewdzing

78,86

Emil Ruszczyński

100,00

Dariusz Ryczkowski

100,00

Bartosz Kamiński

100,00

Bogusław Kamiński

100,00

Sławomir Nawrot

100,00

Jacek Wowra

78,86

Wszystkie złożone oferty mieszczą się w kwocie budżetu przewidzianego w projekcie. Wobec warunku, że Zamawiający dokona wyboru minimum 1, a maksymalnie 12 instruktorów/instruktorek (ust. 1 pkt 1 SIWZ) wszyscy oferenci zostali wybrani do wykonania zadania.

W czasie otwarcia ofert nie byli obecni przedstawiciele oferentów.

O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

 

 

ZAPROSZENIE II DO SKŁADANIA OFERT 

  dotyczy zadania:

 „Wybór instruktora/instruktorki w projekcie „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa - cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

 

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia

Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w terminie do dnia 8.02.2019r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Kancelaria Urzędu pok. 5).

 

Uwaga!

Informujemy, że na pierwszej stronie zaproszenia do składania ofert w pkt. 4 zaistniała oczywista omyłka dotycząca terminu składania ofert: jest "do dnia 8.02.2018r." a powinno być: "do dnia 8.02.2019r."
Za zaistniały błąd przepraszamy.

Powiązane pliki.Liczba plików: 4
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z wyboru wykonawców zadania: „Wybór instruktora/instruktorki w projekcie „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” 436.1KB Plik: ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z wyboru wykonawców zadania: „Wybór instruktora/instruktorki w projekcie „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”
pdf Zaproszenie II do składania ofert na realizację zadania: „Wybór instruktora/instruktorki w projekcie „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" 5.52MB Plik: Zaproszenie II do składania ofert na realizację zadania: „Wybór instruktora/instruktorki w projekcie „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"
pdf wzór oferty (Instruktor/Instruktorka) plik PDF 294.34KB Plik: wzór oferty (Instruktor/Instruktorka) plik PDF
doc wzór oferty (Instruktor/Instruktorka) plik DOC 877KB Plik: wzór oferty (Instruktor/Instruktorka) plik DOC
do góry