• język migowy
Strona główna/Sprawy mieszkańców/Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny/ROZSTRZYGNIĘCIE - Zaproszenie III do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

ROZSTRZYGNIĘCIE - Zaproszenie III do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

Czerwionka-Leszczyny, dn. 7.03.2019r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na wykonanie zadania:
„Zakup sprzętu komputerowegow ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa - cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" wysłano drogą elektroniczną do 6 firm. Ponadto ogłoszenie o przetargu organizowanym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego umieszczone zostało na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.pl (w zakładkach: „aktualności” i „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” )

Do dnia 1 marca 2019r. do godziny 10.00 (tj. w terminie wyznaczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) wpłynęło 6 ofert na wykonanie zadania.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 1 marca 2019r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta - Wydział Spraw Społecznych (44-230 Czerwionka-Leszczyny,  ul. 3 Maja 19).

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • Kryterium I: Cena 60%
  • Kryterium II: Przedłużona gwarancja 20%
  • Kryterium III: Zwiększona odporność 10%
  • Kryterium IV: Pamięć RAM 10%

Po przeanalizowaniu ofert i przeliczeniu punktów najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: iCOD.pl Sp. z o.o z Bielska-Białej i postanowiono w/w firmie powierzyć wykonanie zamówienia za cenę 28 462,20 zł brutto (tj. 23 140,00 zł netto + 5 322,20 zł VAT).

W czasie otwarcia ofert nie byli obecni przedstawiciele oferentów.

O wynikach postępowania firmy zostaną powiadomione drogą elektroniczną.

 

 

 

ZAPROSZENIE III DO SKŁADANIA OFERT

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" realizowanego w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa - cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia

Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w terminie do dnia 1 marca 2019r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Kancelaria Urzędu pok. 5).

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zaproszenie III do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego w ramch projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" 4.88MB Plik: Zaproszenie III do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego w ramch projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"
doc WZÓR OFERTY na zakup sprzętu komputerowego w ramch projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" 876KB Plik: WZÓR OFERTY na zakup sprzętu komputerowego w ramch projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"
pdf ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dn. 7.03.2019r. na wykonanie zadania: „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" 438.27KB Plik: ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dn. 7.03.2019r. na wykonanie zadania: „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"
do góry