• język migowy
Strona główna/Sprawy mieszkańców/Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny/ROZSTRZYGNIĘCIE - Zaproszenie II do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego w ramch projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

ROZSTRZYGNIĘCIE - Zaproszenie II do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego w ramch projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

Czerwionka-Leszczyny, 17.12.2018r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  dotyczy zadania:

„Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa - cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" wysłano drogą elektroniczną do 9 firm. Ponadto ogłoszenie o przetargu organizowanym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego umieszczone zostało na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.pl (w zakładkach: „aktualności” i „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” ) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Do dnia 17.12.2018r. do godziny 10.00 wpłynęły 2 oferty na wykonanie zadania:

  • Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak (Krzeszów)
  • Net-Komputer Robert Osiński (Żory)

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.12.2018r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta - Wydział Spraw Społecznych (44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 19).

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  1. Kryterium I: Cena 60%
  2. Kryterium II: Przedłużona gwarancja 20%
  3. Kryterium III: Zwiększona odporność 10%
  4. Kryterium IV: Pamięć RAM 10%

            Po przeanalizowaniu ofert i przeliczeniu punktów najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak z Krzeszowa i postanowiono w/w firmie powierzyć wykonanie zamówienia za cenę 30 433,00 zł brutto.

W czasie otwarcia ofert nie byli obecni przedstawiciele oferentów.

O wynikach postępowania firmy zostaną powiadomione drogą elektroniczną.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" realizowanego  w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa - cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia

Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w terminie do dnia 17.12.2018r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Kancelaria Urzędu pok. 5).

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Wzór oferty 868.5KB Plik: Wzór oferty
pdf Zaproszenie II do składania ofert zakup sprzętu komputerowego w ramch projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" . 4.41MB Plik: Zaproszenie II do składania ofert zakup sprzętu komputerowego w ramch projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" .
pdf Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"" 474.41KB Plik: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny""
do góry