• język migowy
Strona główna/Sprawy mieszkańców/Projekty społeczne/Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach

Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach

ETAP REALIZACJI: REALIZACJA PROJEKTU

O projekcie: Projekt „Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” realizowany jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, w partnerstwie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z Siedzibą w Rybniku w ramach Priorytetu V, Działania 5.4, Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: od 01.01.2014r. - 30.06.2015r.

W projekcie mogą brać udział:

 • organizacje pozarządowe z Czerwionki-Leszczyn, posiadające osobowość prawną i ich przedstawiciele - co najmniej 16 osób, w tym co najmniej 10 kobiet,
 • przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym także przedstawiciele jednostek organizacyjnych, jak MOSiR, OPS, MOK - co najmniej 8 osób, w tym co najmniej 4 kobiety.

Udział w projekcie oznacza uczestniczenie w jednym lub więcej z poniższych działań:

 • prace grupy przeprowadzającej samoocenę współpracy administracji i organizacji pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach,
 • prace grup roboczych tworzących rozwiązania w zakresie współpracy administracji i organizacji pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach,
 • szkolenia z obsługi narzędzi internetowych do wypełniania wniosków o dotacje i sprawozdań z realizacji projektów.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji do udziału w tworzeniu nowych warunków współpracy między organizacjami pozarządowymi a Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Przygotowanie tej współpracy będzie złożone z kilku etapów:

Po pierwsze, chcemy przyjrzeć się dotychczasowej współpracy - ocenić, co w relacjach między organizacjami a urzędem jest skuteczne i spełnia potrzeby obu stron. Chcemy też sprawdzić, czego brakuje i co należy rozwijać. W tym celu planujemy spotkania z udziałem przedstawicieli obu stron, które poprowadzi niezależny ekspert. Tak przeprowadzona diagnoza będzie decydująca dla dalszego przebiegu działań.

Po drugie, zamierzamy stworzyć sześć grup złożonych z przedstawicieli organizacji oraz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, które wypracują rozwiązania problemów zauważonych na etapie diagnozy. Każda z grup zajmie się jednym z poniższych obszarów:

 1. konsultacje społeczne;
 2. wzajemne informowanie się organizacji pozarządowych i samorządu;
 3. współpraca finansowa;
 4. współpraca pozafinansowa;
 5. wspieranie inicjatyw mieszkańców i organizacji pozarządowych;
 6. wspieranie integracji i współpracy organizacji pozarządowych.

 

Do pracy w wymienionych grupach zapraszamy lokalnych ekspertów - przedstawicieli organizacji pozarządowych znających miejscowe realia. Liczymy, że dzięki temu organizacje będą miały realny wpływ na to, jak będzie wyglądała w przyszłości współpraca urzędu z NGO, m.in. na jakich zasadach będą się odbywały konsultacje czy zlecanie zadań publicznych.

Dodatkowo, w Urzędzie Gminy i Miasta zostanie wskazana osoba odpowiedzialna za wdrażanie przez urząd rozwiązań wypracowanych przez grupy.

Wymiernym efektem pracy grup mają być m.in.:

 • obowiązujące na terenie Czerwionki - Leszczyn dokumenty, procedury i przepisy, gwarantujące wdrożenie ustaleń wszystkich grup;
 • zakładka na stronie internetowej Czerwionki - Leszczyn dla organizacji pozarządowych, spełniająca potrzeby informacyjne organizacji i samorządu;
 • narzędzie internetowe do tworzenia wniosków i sprawozdań z realizacji dotowanych przez urząd projektów, ułatwiające ubieganie się o dotację i jej rozliczenie.

Przedstawiciele organizacji mogą dołączyć do wskazanych działań na dowolnym etapie. Jednak liczymy na to, że największe możliwości wpływu na kształt współpracy organizacji pozarządowych z administracją w Czerwionce - Leszczynach da Państwu pełny udział w całym procesie planowania, już od momentu tworzenia diagnozy.

Wszystkie działania odbędą się na terenie Czerwionki-Leszczyn (Miejski Ośrodek Kultury).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Wymienione działania są efektem partnerskiej współpracy w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” między Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

CRIS jako lider partnerstwa zapewnia m.in. udział bezstronnych ekspertów w pracach grup. Z kolei Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego będzie promował rozwiązania wypracowane w Czerwionce-Leszczynach wśród innych gmin i powiatów naszej części województwa.

Zgłoszenie do projektu następuje poprzez:

 • w przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowej: wypełnienie deklaracji uczestnictwa organizacji oraz jej przedstawiciela wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych uczestnika projektu stanowiących załącznik do regulaminu i przekazanie ich przedstawicielowi Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie faxu (nr 32 43 12 251) lub bezpośrednio (Katarzyna Strzelczyk - UGiM Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Dr Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, II p., tel. 32 43 12 251).
 • w przypadku przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: wypełnienie deklaracji uczestnictwa osoby wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych uczestnika projektu stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu i przekazanie ich przedstawicielowi Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie faxu (nr 32 43 12 251) lub bezpośrednio (Katarzyna Strzelczyk - UGiM Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Dr Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, II p., tel. 32 43 12 251).


LIDER PROJEKTU: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

PARTNER 2 PROJEKTU: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybnik

 • STRONA PROJEKTU: http://www.wspolnie.subregion.pl/

Dokumenty do pobrania:

 • REGULAMIN
 • DANE ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCEJ ORAZ DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (PDF, DOCX)
 • DANE UCZESTNIKA PROJEKTU (tylko dla przedstawicieli UGiM oraz jednostek organizacyjnych MOSiR, OPS, MOK) (PDF, DOCX)

REALIZACJA PROJEKTU


KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU
22.06.2015r.

22 czerwca br., w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się konferencja podsumowująca ph. „Partycypacja mieszkańców w Subregionie Zachodnim, czyli jak i po co samorząd powinien współpracować z organizacjami pozarządowymi” dotycząca współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Subregionie Zachodnim.

 

GENERATOR OFERT ORAZ INSTRUKCJE

GENERATOR

 

SZKOLENIE Z OBSŁUGI GENERATORA OFERT - Moduł: SPRAWOZDANIA

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych w dn. 9 czerwca 2015r. o godz. 17.00 do Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach (ul. 3-go Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny) na szkolenie z obsługi generatora ofert [moduł: sprawozdania] w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach”

Szczególnie na szkolenie zapraszamy przedstawicieli organizacji, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację zadań publicznych w roku 2015 i zgodnie z wymogiem konkursów będą rozliczały projekt/dotację poprzez generator.

Ze względu na ograniczoną ilości miejsc (tylko 12) na szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń!

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 8 czerwca br. - telefonicznie [nr tel. (32) 43 12 251] lub mailowo na adres:

 

FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
31.05.2015r.

19 organizacji pozarządowych, mnóstwo atrakcji, kilkuset zwiedzających - to krótkie podsumowanie Festiwalu Organizacji Pozarządowych, który w minioną niedzielę odbył się w Czerwionce

SZKOLENIE Z OBSŁUGI GENERATORA OFERT

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych w dn. 19 stycznia 2015r. o godz. 16.00 do Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach (ul. 3-go Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny) na szkolenie z obsługi generatora ofert w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach”.

W szczególności na szkolenie zapraszamy przedstawicieli organizacji, które zamierzają ubiegać się o dotacje w roku 2015.
Ze względu na ograniczoną ilości miejsc na szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń!

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 16 stycznia br. do godz. 12.00 - telefonicznie [nr tel. (32) 43 12 251] lub mailowo na adres:

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
24.11.2014r.

dotyczy zadania: Wykonanie strony internetowej dla organizacji pozarządowych w ramach projektu "Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do pobrania poniżej:

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - zadanie: "Wykonanie strony internetowej dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach" wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (PDF)
 • wzór oferty (PDF, DOC)

Rozstrzygnięcie:

Do dnia 1.12.2014 r. do godziny 10.00 wpłynęła 1 oferta na wykonanie zadania: „Wykonanie strony internetowej dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach””. Po przeanalizowaniu oferty postanowiono powierzyć wykonanie zamówienia firmie PIMEDIA Przemysław Kozok z Siemianowic Śląskich

 • Protokół z dn. 1.12.2014r. z otwarcia ofert na wykonanie zadania dot. wykonania strony internetowej dla organizacji pozarządowych (PDF).


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
13.11.2014r.

dotyczy zadania: Zakup usługi dostępu do narzędzi systemu on-line: generator ofert i sprawozdań realizacji zadania publicznego wraz z przeprowadzeniem szkolenia dotyczącego obsługi generatora ofert w ramach projektu "Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do pobrania poniżej:

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - zadanie: „Zakup usługi dostępu do narzędzi systemu on-line: generator ofert i sprawozdań realizacji zadania publicznego wraz z przeprowadzeniem szkolenia dotyczącego obsługi generatora ofert w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"" (PDF)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie zadania pod nazwą: „Zakup usługi dostępu do narzędzi systemu on-line: generator ofert i sprawozdań realizacji zadania publicznego wraz z przeprowadzeniem szkolenia dotyczącego obsługi generatora ofert ...” (PDF, PDF, PDF)
 • wzór oferty (PDF, DOC)

Rozstrzygnięcie:

Do dnia 21.11.2014r. do godziny 10.00 wpłynęła 1 oferta na wykonanie zadania: „Zakup usługi dostępu do narzędzi systemu on-line: generator ofert i sprawozdań realizacji zadania publicznego wraz z przeprowadzeniem szkolenia dotyczącego obsługi generatora ofert w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"". Po przeanalizowaniu oferty postanowiono powierzyć wykonanie zamówienia firmie Witkac Sp. z o.o. ze Słupska

 • Protokół z dn. 21.11.2014r. z otwarcia ofert na wykonanie zadania dot. zakupu usługi dostępu do narzędzi systemu on-line: generator ofert i sprawozdań realizacji zadania publicznego wraz z przeprowadzeniem szkolenia dotyczącego obsługi generatora ofert (PDF).


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
10.06.2014r.

dotyczy zadania: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz rzutnika w ramach projektu "Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach".

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do pobrania poniżej:

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu urządzenia wielofunkcyjnego oraz rzutnika multimedialnego (PDF)

Rozstrzygnięcie:

Do dnia 16.06.2014r. do godziny 10.00 wpłynęły 2 oferty na wykonanie zadania: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz rzutnika w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach””. Po przeanalizowaniu ofert i przeliczeniu punktów najkorzystniejszą ofertę przedstawiła: Firma Artystyczno-Techniczno-Usługowa Tadeusz Próba z Ornontowic i postanowiono w/w firmie powierzyć wykonanie zamówienia.

 • Protokół z dn. 16.06.2014r. z otwarcia ofert na wykonanie zadania dot. zakupu urządzenia wielofunkcyjnego oraz rzutnika multimedialnego (PDF)

 


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiązane pliki.Liczba plików: 18
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf regulamin udziału w projekcie.pdf 184.2KB Plik: regulamin udziału w projekcie.pdf
pdf PEFS_org_przedst.pdf 520.83KB Plik: PEFS_org_przedst.pdf
docx PEFS_org_przedst.docx 121.39KB Plik: PEFS_org_przedst.docx
pdf PEFS_ugim_przedst.pdf 496KB Plik: PEFS_ugim_przedst.pdf
docx PEFS_ugim_przedst.docx 117.76KB Plik: PEFS_ugim_przedst.docx
pdf zaproszenie siwz strona NGO 6.78MB Plik: zaproszenie siwz strona NGO
pdf oferta_strona_ngo.pdf 53.95KB Plik: oferta_strona_ngo.pdf
doc oferta_strona_ngo.doc 27KB Plik: oferta_strona_ngo.doc
pdf protokol_zakladka_ngo.pdf 1.52MB Plik: protokol_zakladka_ngo.pdf
pdf zaproszenie_generator.pdf 1.04MB Plik: zaproszenie_generator.pdf
pdf SIWZ_generator.pdf 893.95KB Plik: SIWZ_generator.pdf
pdf wzor_umowa.pdf 740.45KB Plik: wzor_umowa.pdf
pdf zaproszenie_siwz_generator.pdf 95.14KB Plik: zaproszenie_siwz_generator.pdf
doc oferta_generator.doc 28KB Plik: oferta_generator.doc
pdf oferta_generator.pdf 54.18KB Plik: oferta_generator.pdf
pdf protokol_generator.pdf 1.92MB Plik: protokol_generator.pdf
pdf Zapytanie ofertowe - SIWZ.pdf 6.96MB Plik: Zapytanie ofertowe - SIWZ.pdf
pdf protokol_16_06_2014.pdf 133.73KB Plik: protokol_16_06_2014.pdf
top_baner
do góry