• język migowy
Strona główna/Sprawy mieszkańców/Ochrona Środowiska/Odnawialne źródła energii - granty

Odnawialne źródła energii - granty

Logotypy

Dotyczy naboru dodatkowego

Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce Leszczynach" stan na 20.08.2021 r. znajduje się na dole strony.

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

W dniu 12 sierpnia 2021r został przeprowadzony proces pozycjonowania złożonych w ramach naboru dodatkowego wniosków.

Proces pozycjonowania został przeprowadzony w drodze publicznego losowania przez komisję powołaną do tego celu Zarządzeniem Nr 315/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Link do serwisu internetowego z nagranym losowaniem: https://www.youtube.com/watch?v=YzImMz0MM6I

Na dole strony został zamieszczony wykaz złożonych w naborze dodatkowym wniosków po losowaniu pozycjonowania.

Jednocześnie nadmieniamy, że wykaz złożonych w naborze wniosków nie stanowi listy inwestycji zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Termin publicznego losowania złożonych w ramach naboru dodatkowego wniosków - granty

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 12.08.2021r. o godzinie 11.00 zostanie przeprowadzone losowanie pozycjonowania wniosków złożonych w ramach naboru dodatkowego zorganizowanego w ramach projektu pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”.

Losowanie będzie nagrywane i transmitowane w czasie rzeczywistym w serwisie internetowym Youtube na kanale  Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny: https://www.youtube.com/channel/UC2pPIkKJ6ydEmirRZ0NxoWA

___________________________________________________________________________________________________________________

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniach od 28 czerwca 2021r. do 30 lipca 2021r. będzie trwał nabór dodatkowy wniosków o dofinansowanie w formie grantów na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych - pomp ciepła c.o.-c.w.u..

Mieszkańcy, którzy chcą wziąć udział w Projekcie są zobowiązani w terminie od dnia 28 czerwca 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r. złożyć w kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 pokój nr 5 wniosek wraz z oświadczeniami wg wzoru określonego w załączniku nr 1a, dokument potwierdzający prawo własności budynku wskazanego we wniosku oraz w przypadku współwłasności zgodę pozostałych współwłaścicieli na udział w Projekcie wg wzoru określonego
w załączniku nr 3a. wraz z uproszczonym audytem sporządzonym zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2.

Proces pozycjonowania złożonych w ramach naboru dodatkowego wniosków nastąpi w drodze publicznego losowania.

W naborze dodatkowym wyklucza się udział osób, które w ramach projektu pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” zawarły umowę o powierzenie grantu i zrealizowały zadanie dotyczące instalacji solarnych lub pomp ciepła c.w.u. oraz c.o. i c.w.u., bądź są w trakcie ich realizacji.

W naborze dodatkowym wyklucza się budynki będące w trakcie budowy oraz budynki, których dach jest pokryty azbestem.

W przypadku wniosku, podczas analizy którego stwierdzi się wystąpienie braków formalnych, wniosek taki zostanie odrzucony. Nie dopuszcza się możliwości uzupełnienia braków formalnych w złożonym wniosku.

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Grantobiorcy projektu "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach",

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przeprowadzania rozeznania rynku, przypominamy najważniejsze informacje:

 1. W terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy z Gminą Grantobiorca przystępuje do rozpoczęcia inwestycji.
 2. Poprzez rozpoczęcie inwestycji rozumie się dokonanie przeprowadzenia rozeznania rynku
 3. Grantobiorca przystępuje do realizacji inwestycji poprzez przesłanie do minimum 3 potencjalnych Wykonawców zapytania ofertowego na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu.
 4. Niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy Grantobiorca dostarcza do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dokumenty z wyboru wykonawcy:

- wystosowane zapytania do minimum 3 potencjalnych Wykonawców,

- co najmniej 2 otrzymane oferty,

- uzasadnienie wyboru wykonawcy (opis),

- kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem umowy zawartej z wykonawcą).

Z uwagi na bieżącą sytuację prosimy o przesyłanie powyższych dokumentów pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podpisem elektronicznym

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach przyjęła Regulamin udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach. Prosimy o zapoznanie się dokumentami umieszczonymi w tabeli umieszczonej na dole strony.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Rozstrzygnięcie konkursu na odnawialne źródła energii

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny otrzymała dofinansowanie w wysokości 21 840 394,62 zł na realizację projektu pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”.
Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostaną podpisane umowy. Prosimy, aby Państwo nie podejmowali działań związanych z realizacją inwestycji przed podpisaniem umowy z gminą. Przyszłych Beneficjentów będziemy informować pisemnie o wszelkich działaniach związanych z wdrażaniem projektu w realizację.

Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach

 • Zarządzenie Nr 116/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”.[1]
 • Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe - wersja obowiązująca od 27.03.2018r. [2]
 • Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - wersja obowiązująca od 27.03.2018r. [3]

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROJEKCIE

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że do dnia 30 marca 2018r. został wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie w formie grantów na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Do dnia 30 kwietnia 2018r. został wydłużony termin złożenia uproszczonego audytu energetycznego.

 • Zarządzenie Nr 59/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”. [4]

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniach od 29 stycznia 2018r. do 2 marca 2018r. będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Wysokość uzyskanego grantu - do 100% kosztów kwalifikowanych na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w tym 95% stanowić będą środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 5 % stanowić będą środki budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte następujące instalacje OZE:

 • instalacje fotowoltaiczne - do 5.500,00 zł netto za 1 kW,
 • instalacje solarne:
  • 2 kolektory - do 10.000,00 zł netto,
  • 3 kolektory - do 12.000,00 zł netto,
  • 4 kolektory - do 14.000,00 zł netto,
 • pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u. - do 40.000,00 zł netto,
 • pompy ciepła do c.w.u. - do 9.000,00 zł netto.

Cel - poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Uczestnik projektu - osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na której zamontowana zostanie instalacja do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia będzie możliwa w przypadku pozyskania przez gminę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs grantowy.

 • Planowany termin złożenia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny wniosku o dofinansowanie - do 29 maja 2018 r.
 • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - listopad 2018 r.
 • Planowany termin realizacji projektu (w przypadku uzyskania dofinansowania) - 2018 - 2020

 

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać:

 • w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Al. Św. Barbary 6, parter, telefon: 32 429 59 96, 32 42 959 62, 32 42 959 64
 • w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Al. Św. Barbary 6, I piętro, telefon: 32 429 59 87
 • na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl

Zarządzenie Nr 14 /18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”. [5]

Powiązane pliki.Liczba plików: 55
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf [1] Zarządzenie Nr 116/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”. 3.52MB Plik: [1] Zarządzenie Nr 116/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”.
pdf [2] Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe WERSJA NIEAKTUALNA 272.9KB Plik: [2] Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe WERSJA NIEAKTUALNA
doc [2] Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe - WERSJA NIEAKTUALNA 70KB Plik: [2] Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe - WERSJA NIEAKTUALNA
pdf [3] Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - WERSJA NIEAKTUALNA 469.67KB Plik: [3] Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - WERSJA NIEAKTUALNA
doc [3] Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - WERSJA NIEAKTUALNA 37KB Plik: [3] Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - WERSJA NIEAKTUALNA
pdf [4] Zarządzenie Nr 59/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”. 390.25KB Plik: [4] Zarządzenie Nr 59/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”.
pdf [5] Zarządzenie Nr 14 /18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”. 15.89MB Plik: [5] Zarządzenie Nr 14 /18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”.
pdf Regulamin WERSJA NIEAKTUALNA 453.82KB Plik: Regulamin WERSJA NIEAKTUALNA
pdf Załącznik nr 1 - Wniosek o udział w projekcie - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA 594.65KB Plik: Załącznik nr 1 - Wniosek o udział w projekcie - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
doc Załącznik nr 1 - Wniosek o udział w projekcie - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA 67.5KB Plik: Załącznik nr 1 - Wniosek o udział w projekcie - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
pdf Załącznik nr 2 - Wytyczne dla uproszczonego audytu energetycznego - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA 298.91KB Plik: Załącznik nr 2 - Wytyczne dla uproszczonego audytu energetycznego - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
doc Załącznik nr 2 - Wytyczne dla uproszczonego audytu energetycznego - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA 44.5KB Plik: Załącznik nr 2 - Wytyczne dla uproszczonego audytu energetycznego - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
pdf Załącznik nr 3 - Zgoda współwłaściciela na udział w projekcie - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA 560.6KB Plik: Załącznik nr 3 - Zgoda współwłaściciela na udział w projekcie - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
doc Załącznik nr 3 - Zgoda współwłaściciela na udział w projekcie - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA 51.5KB Plik: Załącznik nr 3 - Zgoda współwłaściciela na udział w projekcie - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
pdf Załącznik nr 4 - Umowa o powierzenie grantu - WERSJA NIEAKTUALNA 457.07KB Plik: Załącznik nr 4 - Umowa o powierzenie grantu - WERSJA NIEAKTUALNA
doc Załącznik nr 4 - Umowa o powierzenie grantu - WERSJA NIEAKTUALNA 87KB Plik: Załącznik nr 4 - Umowa o powierzenie grantu - WERSJA NIEAKTUALNA
pdf Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe - WERSJA NIEAKTUALNA 178.64KB Plik: Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe - WERSJA NIEAKTUALNA
doc Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe - WERSJA NIEAKTUALNA 74KB Plik: Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe - WERSJA NIEAKTUALNA
pdf Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - WERSJA NIEAKTUALNA 456.51KB Plik: Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - WERSJA NIEAKTUALNA
doc Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - WERSJA NIEAKTUALNA 51.5KB Plik: Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - WERSJA NIEAKTUALNA
pdf Załącznik nr 7 - Protokół odbioru instalacji odnawialnego źródła energii - WERSJA NIEAKTUALNA 426.51KB Plik: Załącznik nr 7 - Protokół odbioru instalacji odnawialnego źródła energii - WERSJA NIEAKTUALNA
doc Załącznik nr 7 - Protokół odbioru instalacji odnawialnego źródła energii - WERSJA NIEAKTUALNA 94.5KB Plik: Załącznik nr 7 - Protokół odbioru instalacji odnawialnego źródła energii - WERSJA NIEAKTUALNA
pdf Załącznik nr 8 - Wniosek o rozliczenie grantu - WERSJA NIEAKTUALNA 401.8KB Plik: Załącznik nr 8 - Wniosek o rozliczenie grantu - WERSJA NIEAKTUALNA
doc Załącznik nr 8 - Wniosek o rozliczenie grantu - WERSJA NIEAKTUALNA 44.5KB Plik: Załącznik nr 8 - Wniosek o rozliczenie grantu - WERSJA NIEAKTUALNA
pdf Załącznik nr 9 - Sprawozdanie roczne o osiągniętym efekcie ekologicznym - WERSJA NIEAKTUALNA 366.38KB Plik: Załącznik nr 9 - Sprawozdanie roczne o osiągniętym efekcie ekologicznym - WERSJA NIEAKTUALNA
doc Załącznik nr 9 - Sprawozdanie roczne o osiągniętym efekcie ekologicznym - WERSJA NIEAKTUALNA 54.5KB Plik: Załącznik nr 9 - Sprawozdanie roczne o osiągniętym efekcie ekologicznym - WERSJA NIEAKTUALNA
pdf Raport z realizacji konsultacji społecznych - OZE 348.99KB Plik: Raport z realizacji konsultacji społecznych - OZE
pdf Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu pn.: "Zakup i monrtaż urządzeń wykorzystujacych odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach".pdf 3.04MB Plik: Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu pn.: "Zakup i monrtaż urządzeń wykorzystujacych odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach".pdf
pdf Wzór umowy o powierzenie grantu - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA 3.63MB Plik: Wzór umowy o powierzenie grantu - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
pdf Uchwała Nr XII/129/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.pdf 16.59MB Plik: Uchwała Nr XII/129/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.pdf
pdf Regulamin WERSJA OBOWIĄZUJĄCA.pdf 15.82MB Plik: Regulamin WERSJA OBOWIĄZUJĄCA.pdf
pdf Załącznik nr 4 - Zapytanie ofertowe - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA 1.97MB Plik: Załącznik nr 4 - Zapytanie ofertowe - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
pdf Załącznik nr 5 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji OZE - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA 0.98MB Plik: Załącznik nr 5 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji OZE - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
pdf Załącznik nr 6 - Protokół odbioru instalacji odnawialnego źródła energii - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA 778.59KB Plik: Załącznik nr 6 - Protokół odbioru instalacji odnawialnego źródła energii - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
pdf Załącznik 7 - Wniosek o rozliczenie grantu - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA 1.25MB Plik: Załącznik 7 - Wniosek o rozliczenie grantu - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
pdf Załącznik nr 8 - Sprawozdanie roczne o osiągniętym efekcie ekologicznym - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA 347.59KB Plik: Załącznik nr 8 - Sprawozdanie roczne o osiągniętym efekcie ekologicznym - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
docx Protokół pomiarów i rozruchu instalacji.docx 51.18KB Plik: Protokół pomiarów i rozruchu instalacji.docx
docx Przekazanie placu budowy.docx 39.83KB Plik: Przekazanie placu budowy.docx
docx WYKAZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH.docx 89.08KB Plik: WYKAZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH.docx
pdf Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu - osoby przeniesione z listy rezerwowej stan na 25.05.2020.pdf 64.89KB Plik: Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu - osoby przeniesione z listy rezerwowej stan na 25.05.2020.pdf
pdf Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu - osoby przeniesione z listy rezerwowej - stan na 27 stycznia 2021r,.pdf 80.57KB Plik: Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu - osoby przeniesione z listy rezerwowej - stan na 27 stycznia 2021r,.pdf
pdf Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu - osoby przeniesione z listy rezerwowej - stan na 1 marca 2021r.pdf 42.08KB Plik: Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu - osoby przeniesione z listy rezerwowej - stan na 1 marca 2021r.pdf
pdf Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu - osoby przeniesione z listy rezerwowej - stan na 26 kwietnia 2021r.pdf 45.08KB Plik: Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu - osoby przeniesione z listy rezerwowej - stan na 26 kwietnia 2021r.pdf
pdf Uchwała XXXIII 367 21.pdf 1.39MB Plik: Uchwała XXXIII 367 21.pdf
pdf Nabór dodatkowy - załącznik nr 1a wniosek o udział w projekcie.pdf 189.52KB Plik: Nabór dodatkowy - załącznik nr 1a wniosek o udział w projekcie.pdf
pdf Nabór dodatkowy - załącznik nr 2 wytyczne dla uproszczonego audytu energetycznego.pdf 117.77KB Plik: Nabór dodatkowy - załącznik nr 2 wytyczne dla uproszczonego audytu energetycznego.pdf
pdf Nabór dodatkowy - załącznik nr 3a zgoda współwłaściciela na udział w projekcie.pdf 84.39KB Plik: Nabór dodatkowy - załącznik nr 3a zgoda współwłaściciela na udział w projekcie.pdf
pdf Nabór dodatkowy - załącznik nr 4a zapytanie ofertowe.pdf 297.78KB Plik: Nabór dodatkowy - załącznik nr 4a zapytanie ofertowe.pdf
pdf Nabór dodatkowy - załącznik nr 5 minimalne parametry techniczne mikroinstalacji OZE.pdf 137.96KB Plik: Nabór dodatkowy - załącznik nr 5 minimalne parametry techniczne mikroinstalacji OZE.pdf
pdf Nabór dodatkowy - załącznik nr 6 protokół odbioru instalacji odnawialnego źródła energii.pdf 129.31KB Plik: Nabór dodatkowy - załącznik nr 6 protokół odbioru instalacji odnawialnego źródła energii.pdf
pdf Nabór dodatkowy - załącznik nr 7 wniosek o rozliczenie grantu.pdf 206.59KB Plik: Nabór dodatkowy - załącznik nr 7 wniosek o rozliczenie grantu.pdf
pdf Nabór dodatkowy - załącznik nr 8 sprawozdanie roczne o osiągniętym efekcie ekologicznym.pdf 83.37KB Plik: Nabór dodatkowy - załącznik nr 8 sprawozdanie roczne o osiągniętym efekcie ekologicznym.pdf
pdf Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu - osoby przeniesione z listy rezerwowej - stan na dzień 06.07.2021.pdf 38.86KB Plik: Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu - osoby przeniesione z listy rezerwowej - stan na dzień 06.07.2021.pdf
pdf Wykaz złożonych w naborze dodatkowym wniosków po losowaniu pozycjonowania.pdf 104.42KB Plik: Wykaz złożonych w naborze dodatkowym wniosków po losowaniu pozycjonowania.pdf
pdf Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu - osoby przeniesione z listy rezerwowej - stan na 20 sierpnia 2021r.pdf 74.5KB Plik: Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu - osoby przeniesione z listy rezerwowej - stan na 20 sierpnia 2021r.pdf
top_baner
do góry