• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach

Logo poziome kolorowe

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja terenu Czerwionki Centrum o powierzchni około 2 ha poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na wielofunkcyjne targowisko miejskie. Przedsięwzięcie obejmuje wybudowanie zadaszonego targowiska pełniącego m.in. funkcję gospodarczą, przeznaczonego do sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych. Obiekt będzie ponadto spełniał funkcje: kulturalną i rekreacyjną. Funkcja kulturalna związana jest z możliwością organizacji imprez masowych, natomiast funkcja rekreacyjna wiąże się z wykorzystaniem zadaszonej przestrzeni do uprawiania sportu. Planuje się również wybudowanie chodników, dróg wewnętrznych oraz parkingów. Ponadto zostaną zrealizowane nasadzenia oraz zagospodarowane fragmenty terenu w formie trawników.

Główne cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa wykorzystania walorów przestrzennych i społeczno-gospodarczych dzielnicy miejskiej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

Celami ogólnymi projektu są:

  • ożywienie społeczne i gospodarcze,
  • zwiększenie potencjału kulturalnego i rekreacyjnego poprzez nadanie terenom zdegradowanym nowych funkcji społecznych,
  • redukcja niekorzystnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizowanym,
  • stworzenie infrastruktury dla handlu obwoźnego,
  • wzrost bezpieczeństwa mieszkańców terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 42 959 80, fax: 32 43 307 10
e-mail:  
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "ERBUD" Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 71 44-207 Rybnik
tel: 32 73 91 796, fax: 32 73 91 787
e-mail:  

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach

Przedstawiamy koncepcję zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach. Projekt obejmuje zadaszoną powierzchnię handlową z wydzielonymi stanowiskami dla kupców, powierzchnie pod handel obwoźny, budynek socjalno-biurowy oraz infrastrukturę towarzyszącą (stanowiska parkingowe, ciągi pieszo-jezdne, wydzielone i zadaszone miejsca gromadzenia odpadów, zieleń).

Targowisko miejskie łączyć w sobie będzie funkcję handlową, widowiskową i rekreacyjną. Całe założenie dostosowano do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Halę targową stanowić będzie zadaszony plac targowy, wyposażony w 64 stanowika kupieckie o wymiarach 3 x 5,5 m. Przez zadaszone targowisko przebiegać będą ciągi pieszo-jezdne, umożliwoające również przejazd samochodów ciężarowych.

Na terenie objętym inwestycją zaprojektowano również budynek administracyjno-socjalny, na który składać się będzie: biuro targowiska, węzeł soacjalny dla pracowników, pokój pierwszej pomocy medycznej, toalety dla kupców wraz z pomieszczeniem socjalnym, magazyn oraz pomieszczenie techniczne i gospodarcze. Ponadto zaplanowano parking przeznaczony na około 185 samochodów, z czego 7 miejsc z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach” będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta”.

Wartość projektu to kwota 7 193 429,00 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 4 082 219,94 zł.

Wydarzenia

Turniej koszykówki

  • Obchody jubileuszu 80 lecia Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Miczurina

24 sierpnia na hali targowej w Czerwionce Leszczynach obchodzono jubileusz 80-lecia Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Miczurina w Czerwionce-Leszczynach.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Śląskie do przodu Mapa dofinansowanych projektów

top_baner
do góry