• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Rada Miejska i Biuro Rady 18 Maja 2018

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl.z2003r. Nr 81poz.2201 z późn.zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady MiejskiejCzerwionce-Leszczynach
odbędzie się
25
maja 2018r. (piątek)godz.12.00

sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z sesjidniu 20 kwietnia 2018 roku.

 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 6. Informacja o bieżącej korespondencji.

 7. Zapoznanie się z:

 1. sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu GiM Czerwionka-Leszczyny za 2017r.,

 2. sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017,

 3. informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 4. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2017 rok wraz z informacjąstanie mienia komunalnego,

 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi,wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 1. Dyskusja.

 2. Podjęcie uchwałysprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GiM Czerwionka-Leszczyny za rok 2017.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zar ok 2017.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2018,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny,

 3. zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej,

 4. zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem G i M Czerwionka-Leszczyny na lata 2018 - 2022”,

 5. zmiany Uchwały Nr XVII/211/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025,

 6. zmiany Uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 7. zmiany Uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

 8. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

 1. Informacja nt.bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry