Strona główna/Urząd/Rada Miejska

Rada Miejska

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, który realizuje swoje funkcje poprzez udział radnych w pracach rady, jej organach oraz innych instytucjach samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani. Rada składa się z radnych, wybranych przez mieszkańców w trybie określonym w obowiązującej ordynacji wyborczej. Jej kadencja trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Aktualnie liczy 21 radnych. Rada wykonuje swoje funkcje poprzez przewodniczącego, trzech wiceprzewodniczących rady oraz stałe i doraźne komisje.

W obecnej kadencji 2018-2023 Rada Miejska działa w następującym składzie:

 • Przewodniczący: Bernard Strzoda
 • Wiceprzewodniczący: Bogdan Knopik
 • Wiceprzewodniczący: Leszek Salamon
 • Wiceprzewodniczący: Józef Szczekała

Radni:

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. W formie uchwały, Rada może także wyrażać opinie i zajmować stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla gminy.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy i miasta, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy i miasta - na wniosek burmistrza,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania,
  • nabywania i wykupu przez burmistrza,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Przewodniczący Rady w szczególności:

 • nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady i jej organów,
 • czuwa nad przygotowaniem materiałów na sesję i zaprasza gości do udziału w obradach,
 • prowadzi mediacje w przypadku konfliktów pomiędzy radnymi z zakresu pracy Rady,
 • prowadząc obrady sprawuje policję sesyjną w tym:
  • otwiera i zamyka sesję,
  • sprawdza quorum na początku i w trakcie sesji,
  • udziela i odbiera głos,
  • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał i wnioskami formalnymi,
 • podpisuje uchwały, protokoły z sesji i inne dokumenty za Radę,
 • koordynuje prace komisji Rady,
 • opracowuje z wiceprzewodniczącymi plany pracy Rady, koordynuje projekty planów pracy komisji z planem Rady,
 • składa mediom oświadczenia w sprawach przedmiotu pracy rady, lub wyznacza osobę dla tych celów,
 • przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców i nadaje im bieg,
 • inicjuje szkolenia radnych,
 • współdziała z organami jednostek pomocniczych w rozwiązywaniu ich spraw organizacyjnych.

Radni są zobowiązani i uprawnieni do reprezentowania wyborców, utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmowania zgłoszonych postulatów i przedstawienia ich organom gminy do rozpatrzenia. Obowiązki te mogą realizować w szczególności poprzez:

 • organizowanie spotkań z wyborcami,
 • informowanie mieszkańców o stanie gminy i swojej działalności w Radzie,
 • konsultowanie spraw wniesionych pod obrady rady poprzez współpracę z radami sołeckimi lub zarządami dzielnic,
 • propagowanie zamierzeń i dokonań Rady.

W wykonywaniu swoich obowiązków radny ma w szczególności prawo:

 • wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach rady oraz organów, do których został wybrany,
 • wybierać i być wybieranym do organów Rady,
 • występować z inicjatywą uchwałodawczą na zasadach określonych w niniejszym statucie,
 • uczestniczyć w każdej sprawie rozpatrywanej przez Radę lub komisję Rady,
 • wnosić zapytania i żądać wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących gminy,
 • uzyskiwać wszelkie informacje i wgląd do akt spraw prowadzonych przez burmistrza, organy samorządowe, jednostki pomocnicze gminy chyba, że obowiązujące przepisy prawne stoją temu na przeszkodzie,
 • podjęcia interwencji we wszelkich instytucjach działających w gminie, w granicach i trybie prawem określonych (skargi, wnioski itd.),
 • zabierać głos, wyrażać opinie i polemizować we wszystkich sprawach będących w kompetencji Rady,
 • otrzymać pomoc od organów gminy przy wykonywaniu swoich zadań.
top_baner
do góry