• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Rada Miejska i Biuro Rady 22 Czerwca 2018

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 maja 2018 roku.
4. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2018,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny,
3) rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 ze zm.) działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (żłobków i klubów dziecięcych) ze skutkiem od 1 stycznia 2018 roku,
4) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
5) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
6) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
7) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
8) zmiany uchwały Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 28 poz. 611 z dnia 18.02.2008),
9) zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 5427),
10) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
11) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”,
12) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy (Ligonia 3B),
13) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy (Ligonia 11A),
14) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy (Konopnickiej),
15) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy (Szkolna),
16) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry