• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Komisje Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Miejska może powoływać stałe i doraźne komisje będące organami rady, określając w drodze odrębnych uchwał ich nazwę, przedmiotowy zakres działania oraz liczbę członków spośród radnych. Pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani przez powołanych członków komisji na ich pierwszych posiedzeniach.

Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb. W posiedzeniach komisji, bez prawa udziału w głosowaniu, mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami, a także sołtysi i przewodniczący dzielnic.

Komisje uchwalają opinie, sprawozdania, projekty uchwał, oświadczenia, deklaracje, a także apele do rady. Komisje w formie uchwał mogą przyjąć do wiadomości przedłożone im informacje bądź stanowiska.

Do zadań wspólnych komisji stałych rady należy:

  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał, a także opiniowanie na sesję innych projektów uchwał pozostających w zakresie przedmiotu działania komisji,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez radę lub burmistrza oraz sprawy przedkładane przez członków komisji, radnych, sołtysów, rady sołeckie, zarządy dzielnic czy osiedli,
  • współpraca z jednostkami gospodarczymi i stowarzyszeniami i innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami gminy, w zakresie spraw należących do właściwości komisji,
  • kontrola burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie spraw dla których komisja została powołana,
  • kontrolowanie wykonania uchwał rady.

Szczegółowe zasady działania komisji Rady Miejskiej określa rozdział IV Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Obecnie przy Radzie Miejskiej działa 9 stałych komisji:

do góry