• język migowy
Strona główna/Urząd/Rady sołeckie i Rady dzielnic

Rady sołeckie i Rady dzielnic

Na mocy uchwał Rady Miejskiej na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny utworzone zostały jednostki pomocnicze w postaci sołectw, dzielnic i osiedli.

Działają one w oparciu o statut nadany im przez Radę Miejską. Do zakresu działań tych jednostek należą sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów. Do zadań jednostek pomocniczych należy:

  • działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych z interesem wspólnym i koniecznością zachowania istniejących wartości przyrodniczych i społecznych,
  • działanie na rzecz rozwoju sołectwa, dzielnicy lub osiedla, w tym budownictwa mieszkaniowego, tworzenia sieci placówek oświatowych i handlowych, terenów zielonych i obiektów sportowych,
  • tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa, dzielnicy lub osiedla, wszystkich uczestników jego społeczności,
  • reprezentowanie interesów społeczności lokalnej i jej uczestników względem organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,
  • organizowanie zbiorowej działalności uczestników społeczności lokalnej w sprawach publicznych mających znaczenie dla danej jednostki pomocniczej, gminy, województwa i kraju.

Sołectwo

korzysta z mienia komunalnego przekazanego uchwałami Rady Miejskiej w zarząd sołectwa oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Przedstawicielami sołectw są sołtysi wybierani przez mieszkańców. Do pomocy sołtysom jako organy opiniodawcze wybrane zostały Rady Sołeckie, których na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny działa 6.

Sołectwo Sołtys Telefon
Stanowice Urszula Menżyk 780177630
Bełk Jolanta Szejka 606417424
Palowice Dominika Baranowicz 697845942
Szczejkowice Ryszard Bluszcz 605575584
Książenice Tomasz Holeczki 609331669
Przegędza Gabriel Breguła 512132051

Dzielnica

korzysta z mienia komunalnego przekazanego uchwałami Rady Miejskiej w zarząd dzielnicy oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Przedstawicielami dzielnic są przewodniczący wybierani przez mieszkańców. Do pomocy przewodniczącym jako organy opiniodawcze wybrane zostały Rady Dzielnic. Obecnie na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny działa ich 6.

Dzielnica Przewodniczący Zarządu Telefon
Leszczyny Osiedle Artur Sola 504967032
Czerwionka Karolinka Elżbieta Grajner 781007010
Dębieńsko Adam Malik 792861101
Czuchów Adam Karaszewski 501528782
Czerwionka Centrum Adam Grzegorzyca 724450929
Leszczyny Stare Leszek Salamon 502283809

Osiedle

korzysta z mienia komunalnego przekazanego uchwałami Rady Miejskiej w zarząd. Przekazanie mienia może nastąpić wyłącznie na wniosek zebrania ogólnego mieszkańców. Podstawą przejęcia jest protokół zdawczo-odbiorczy. Obecnie na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny działa jedno osiedle. Przedstawicielem osiedla jest przewodniczący wybierany przez mieszkańców, który stoi na czele Rady Osiedlowej, wybranej także przez mieszkańców, która jest organem opiniodawczym.

Osiedle Przewodniczący Zarządu Telefon
Osiedle Malenie Damian Masny 505813333

 

top_baner
do góry