• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Rada Miejska i Biuro Rady 13 Kwietnia 2018

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.U.Woj.Śl.z 2003r. Nr 81poz. 2201 z późn.zm.),
informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
20 kwietnia 2018r. (piątek) o godz.12.00
w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23 marca 2018 roku.
 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
 5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
 6. Informacja o bieżącej korespondencji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2018,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,
  3. powołania doraźnej Komisji Statutowej,
  4. ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej,
  5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza,
  6. podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  7. zmieniająca uchwałę NrVIII/114/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  8. zmieniająca uchwałę NrVIII/113/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi zagospodarowania tych odpadów,
  9. zmiany uchwały NrXLVIII/529/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych (Dz.U.Woj.Śl.poz.2061),
  10. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy,
  11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania z Dziennego „DomuSenior+” w Rybniku, przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  12. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
  13. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  14. wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
  15. zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” przyjętego Uchwałą Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r.
 8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
 9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
 10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry