• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 30.08.2019r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 30.08.2019r.

Rada Miejska i Biuro Rady 23 Sierpnia 2019

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
30 sierpnia 2019 roku (piątek) o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 
Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku.
4. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr III/33/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2019 roku,
4) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
5) podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
6) podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
7) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej,
8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,
9) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (Stanowice),
10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (Szczejkowice),
11) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (Palowice),
12) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (Leszczyny),
13) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (boisko),
14) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (przystanek),
15) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom (MOSiR),
16) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację projektu pn.: „Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwiona-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej nr 159” wraz z Miastem Orzesze,
17) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości komunalnej (Bełk),
18) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej (Polna).
8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Wolne głosy.
10. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry