• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 27.06.2019r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 27.06.2019r.

Rada Miejska i Biuro Rady 24 Czerwca 2019

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
27 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 14.30

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 31 maja 2019 roku.
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy i Miasta za 2018 rok:
 1) debata nad Raportem,
 2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania.
8. Zapoznanie się z:
  1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2018 rok,
  2) sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2018,
  3) informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i   Miasta za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2018.
11. Podjęcie uchwał:

1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Związku Zawodowego Oświata dotyczącej podjęcia działań mających na celu wnikliwą analizę arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz zmiany dotychczasowego sposobu działania (procedowania) w ten sposób, że wszelkie skargi, wnioski i petycje składane przez nauczycieli do organu stanowiącego i kontrolnego, celem rozpatrzenia będą rozpoznawane w oparciu o normy prawne wynikające z wymienionej ustawy o petycjach, w zastosowaniu przepisów prawa oświatowego i poddawane po publiczną dyskusję na sesjach rady,
 4) podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku na kadencję 2020 - 2023,
 5) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników,
 6) podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 7) podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 8) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023.
12. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
13. Wolne głosy.
14. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry