• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 18.10.2019r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 18.10.2019r.

Rada Miejska i Biuro Rady 11 Października 2019

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
18 października 2019 roku (piątek) o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 
Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 sierpnia 2019 roku.
4. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku,
4) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” obejmujący obszar w rejonie ul. Cmentarnej,
5) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk,
6) podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko,
7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
8) podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
9) podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
10) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach,
11) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 3 im. Powstańców Śląskich w Czerwionce-Leszczynach,
12) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach,
13) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach,
14) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 7 w Bełku,
15) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z późniejszymi zmianami,
16) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach" ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadania polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs,
17) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
18) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości.
8. Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 - 2020.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników gminnych.
10. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
11. Wolne głosy.
12. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda


do góry