Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 22.11.2019r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 22.11.2019r.

Rada Miejska i Biuro Rady 15 Listopada 2019

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
22 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze do Młodzieżowego Forum Samorządowego.
3. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 18 października 2019 roku.
5. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
6. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
7. Informacja o bieżącej korespondencji.
8. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019,
3) podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku,
4) podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej,
6) podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, znajdującej się w Stanowicach,
7) podjęcie uchwały w sprawie poparcia petycji w sprawie uruchomienia bezpośrednich połączeń kolejowych,
8) podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Dubno na Ukrainie,
9) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach,
11) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu części nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów,
12) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy,
13) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
14) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
15) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości,
16) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości należących do Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz Powiatu Rybnickiego,
17) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
18) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na rzecz innych współwłaścicieli,
19) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1”,
20) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk,
21) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji projektu nr WND-RPSL.09.02.02-24-01H8/19-002 pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach - utworzenie Centrum Usług Społecznych" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Fundacją IMAGO dotyczącego wspólnej realizacji projektu.

9. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
10. Wolne głosy.
11. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry