Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 31.01.2020r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 31.01.2020r.

Rada Miejska i Biuro Rady 24 Stycznia 2020

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
31 stycznia 2020 roku (piątek) o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 
Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 13 i 30 grudnia 2019 roku.
4. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020,
3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2020 rok,
4) podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników,
5) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu doraźnej komisji powołanej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników,
6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Głębokie Doły”,
7) podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania z używania w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny opakowań i naczyń plastikowych,
8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
9) podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz miejscowych planów zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
10) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
11) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
12) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością przesyłu,
13) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
14) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Wolne głosy.
10. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Bernard Strzoda

top_baner
do góry