• język migowy
Strona główna/Sprawy mieszkańców/Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030/Konsultacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030

Konsultacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 10g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz na podstawie art. 29, art. 39, art. 40 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 opracowywany jest przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Gminę Gaszowice, Gminę Jejkowice, Gminę Lyski, Gminę Świerklany przy udziale Powiatu Rybnickiego na podstawie porozumienia z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad współpracy przy opracowaniu, realizacji i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z aneksem nr 1.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszam wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Gminy Gaszowice, Gminy Jejkowice, Gminy Lyski, Gminy Świerklany oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz inną dokumentacją sprawy będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w serwisie informacyjnym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych, al. Św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 22.06.2022 r. do 5.08.2022 r.

W powyższym terminie wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl:

 • pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
 • elektronicznie na adres: , lub
 • ustnie w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych, w godzinach pracy Urzędu.

Informuję, że planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne zorganizowane poprzez platformę elektroniczną. Spotkanie odbędzie się w dniu 30.06.2022 r. o godz. 17.00. Link do spotkania dostępny będzie na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl.
Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.czerwionka-lezszczyny.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych oraz wyrażania opinii w sprawach istotnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO(*) „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana przez Burmistrza. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
  - telefonicznie: +48 32 429 59 11, +48 32 431 17 60,
  - osobiście w godzinach pracy, tj. w poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30, piątek 7:30 do 14:00,
  - e-mail:
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: , tel. kom. +48 694 441 226.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz wyrażania opinii w sprawach istotnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 • Niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożnością oddania głosu.
 • Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, oraz instytucją i podmiotom z którymi Administrator ma podpisane stosowne umowy.
 • Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, do czasu zakończenia sprawy wymagającej przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wyrażania opinii w sprawach istotnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  - dostępu do swoich danych osobowych,
  - poprawiania swoich danych osobowych,
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy napisać wiadomość na adres: ,
  - wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  - wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do udziału w konsultacjach jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030.Liczba plików: 13
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Uzasadnienie do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 900.3KB Plik: Uzasadnienie do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
pdf Podsumowanie do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 3MB Plik: Podsumowanie do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
docx Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wersja dostępna cyfrowo.docx 4.04MB Plik: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wersja dostępna cyfrowo.docx
pdf Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030.pdf 2.42MB Plik: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030.pdf
pdf Raport z badania ewaluacyjnegoprojektu Strategii Rozowju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030.pdf 1.8MB Plik: Raport z badania ewaluacyjnegoprojektu Strategii Rozowju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030.pdf
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030.pdf 7.58MB Plik: Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030.pdf
pdf Ogłoszenie o konsultacjach.pdf 1.12MB Plik: Ogłoszenie o konsultacjach.pdf
xlsx Formularz zgłaszania uwag do projektu.xlsx 10.23KB Plik: Formularz zgłaszania uwag do projektu.xlsx
pdf Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030.pdf 3.54MB Plik: Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030.pdf
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko z dnia 27.05.2022 r..pdf 7.74MB Plik: Prognoza oddziaływania na środowisko z dnia 27.05.2022 r..pdf
pdf RDOŚ - zakres prognozy.pdf 638.69KB Plik: RDOŚ - zakres prognozy.pdf
pdf Opinia sanitarna z dnia 08.02.2022 r..pdf 678.94KB Plik: Opinia sanitarna z dnia 08.02.2022 r..pdf
pdf Opinia sanitarna z dnia 16.02.2022 r..pdf 0.96MB Plik: Opinia sanitarna z dnia 16.02.2022 r..pdf
Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030. 741.88KB Plik: Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030.
top_baner
do góry