Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Wykaz lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, które stanowią własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przeznaczonych do zbycia na rzecz obecnych najemców.

Wykaz lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, które stanowią własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przeznaczonych do zbycia na rzecz obecnych najemców.

Ogłoszenia Burmistrza 20 Listopada 2018

Zarządzenie Nr 590 / 18

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 20 listopada 2018 r.

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), uchwały Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 102 poz. 1656 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/277/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów w domach wielolokalowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4621).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemców lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej - zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1, zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 20.11.2018 r. do 11.12.2018 r. oraz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzędu: www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.

  2. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są nieruchomości - „Infopublikator.pl”.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Załącznik do zarządzenia Nr 590/18.pdf 1.12MB Plik: Załącznik do zarządzenia Nr 590/18.pdf

do góry