Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektów uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Konsultacje projektów uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Ogłoszenia Burmistrza 21 Lipca 2020

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

 

Konsultacje projektów uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; uchylenia uchwały Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 22.07.2020 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; uchylenia uchwały Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne..

 

W terminie od 22.07.2020 r. do 28.07.2020 r.  ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres:
    Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
    Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
    (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: go@czerwionka-leszczyny.com.pl

                                                                                        

 

  1. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektów uchwał należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Gospodarowania Odpadami.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 270/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał.

do góry