Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej

Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej

Ogłoszenia Burmistrza 15 Lipca 2020

Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej

 
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 15.07.2020 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej.
W terminie od dnia 15.07.2020 r. do 22.07.2020 r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi można zgłaszać :

1. w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny),
2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: mg.n@czerwionka-leszczyny.pl,
3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 431 17 60;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie nr 265/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lipca 2020 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej

2.Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry