• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 24.11.2023r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 24.11.2023r.

Aktualności 17 Listopada 2023

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),informuję Mieszkańców, iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się 24 listopada 2023 roku (piątek) o godz. 12.00w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tematyka sesji przewiduje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.

3.   Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 20 i 27 października 2023 r.

4.   Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

5.   Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.

6.   Informacja o bieżącej korespondencji.

7.   Podjęcie uchwał:

1)    podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

2)    podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2023,

3)    podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku,

4)    podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku,

5)    podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok,

6)    podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2024 - 2028,

7)    podjęcie uchwały w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również  trybu ich pobierania, a w tym także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług ,

8)    podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,

9)    podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych,

10)   podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z parków i skwerów miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”,

11)   podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Żorach.

Projekty uchwał

8.    Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

9.    Wolne głosy.

10.    Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bernard Strzoda

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

do góry