• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 15.12.2022r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 15.12.2022r.

Aktualności 8 Grudnia 2022

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach informuje Mieszkańców,  że sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  odbędzie się  15 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 
Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 listopada 2022 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
 5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
 6. Informacja o bieżącej korespondencji.
 7. Podjęcie uchwał:

  1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2022,
  3) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
  4) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  5) podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2023,
  6) podjęcie uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
  7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2023 roku,
  8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/485/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i nadania jej statutu,
  9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  10) podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,
  11) podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych,
  12) podjęcie w uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017, poz. 3008 z późn. zm.),
  13) podjęcie w uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zwałów w obrębie Dębieńsko,
  14) podjęcie w uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie węzła autostrady A1 w obrębach Stanowice i Bełk,
  15) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/528/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
  16) w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z późniejszymi zmianami.

  Projekty uchwał

 8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
 9. Wolne głosy.
 10. Zakończenie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

top_baner
do góry