• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja KOWR - ochrona gospodarstw przed ASF

Informacja KOWR - ochrona gospodarstw przed ASF

Aktualności 27 Listopada 2023

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie zachęca do zapoznania się z zasadami, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wisusem ASF.

ASF

Jak chronić gospodarstwo przes ASF?

 • Przestrzegaj wymagań określonych w przepisach prawnych. 
 • Wprowadzaj do gospodarstw świnie oraz paszę z pewnego źródła. 
 • Zmieniaj odzież i buty przed wejściem do chlewni. 
 • Myj i dezynfekuj ręce przed wejściem do chlewni. 
 • Dbaj o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie szczególnie do obsługi świń. 
 • Ogranicz do niezbędnego minimum dostęp do chlewni osób postronnych. 
 • Zabezpiecz gospodarstwo przed dostępem zwierząt dzikich.

 

Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń odbywa się w szczególności na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
  pomoru świń (Dz. U. poz.754).

Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) zwalczając ASF stosuje środki, przewidziane w art. 44 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (decyzja administracyjna PLW).

Ponadto PLW wydaje akt prawa miejscowego - art. 45 ust 1 ww. ustawy.

Jeżeli konieczne jest zastosowanie wskazanych w ustawie środków na obszarze większym niż obszar powiatu, wówczas powiatowy lekarz weterynarii informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii, który występuje z wnioskiem do Wojewody. Wojewoda wydaje rozporządzenie na podstawie art. 46 ust 3 ww. ustawy.

Jeżeli zagrożenie dotyczy całego terytorium RP lub znaczącej jego części rozporządzenie może wydać na podstawie art. 47 ust. 1 Minister właściwy ds. rolnictwa.

Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 1 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania (Dz. U. z 2015 r., poz. 440) powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii oraz Główny Lekarz Weterynarii, w zakresie swojej właściwości posiadają i stale aktualizują plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym plan gotowości zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Dodatkowo od 2013 r. realizowane są roczne programy dotyczące monitorowania i zwalczania ASF na całym terytorium Polski wydane na podstawie ww. ustawy.

Ponadto na podstawie art. 47 ust. 1 art. 48a ust. 3 ww. ustawy wydane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2021 r. poz. 1485) - w przedmiotowym rozporządzeniu wprowadzane są dodatkowe środki mające wpływ na utrzymanie prawidłowej bioasekuracji gospodarstw oraz regulowane są kwestie przemieszczania świń, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, mięsa i produktów mięsnych oraz materiału biologicznego na obszarze kraju. Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE była stosowana do dnia 20 kwietnia 2021 r.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021 r., str. 1), które ustanawia na określony czas środki szczególne w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które mają być stosowane przez państwa członkowskie, dotknięte tą chorobą, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami I, II lub III wymienione w załączniku I do ww. rozporządzenia.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 obowiązuje bezpośrednio i wprost na terytorium Polski.

Obszary wyznaczane w związku z ASF

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanawia następujące obszary objęte restrykcjami, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF):

 • „obszar objęty ograniczeniami I” oznacza obszar o precyzyjnie wyznaczonych granicach geograficznych w państwie członkowskim wymieniony w załączniku I część I, objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania chorób i graniczący z obszarami objętymi ograniczeniami II lub III;
 • „obszar objęty ograniczeniami II” oznacza obszar o precyzyjnie wyznaczonych granicach geograficznych w państwie członkowskim wymieniony w załączniku I część II, objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania chorób;
 • „obszar objęty ograniczeniami III” oznacza obszar o precyzyjnie wyznaczonych granicach geograficznych w państwie członkowskim wymieniony w załączniku I część III, objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania chorób;

Na ww. obszarach zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń właściwy organ państwa członkowskiego ustanawia obszar objęty ograniczeniami zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i zgodnie z warunkami określonymi w tym artykule:

 • obszar zapowietrzony - 3 km wokół ogniska,
 • obszar zagrożony - dodatkowe 7 km od obszaru zapowietrzonego (łącznie 10 km wokół ogniska).

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ASF - broszura informacyjna.pdf 647.22KB Plik: ASF - broszura informacyjna.pdf

do góry