• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 26.11.2021r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 26.11.2021r.

Rada Miejska i Biuro Rady 19 Listopada 2021

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
26 listopada 2021 roku (piątek) o godz. 12.00

w sali widowiskowej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 15 października i 5 listopada 2021 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2021,
3) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/335/21 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
5) podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 roku,
6) podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 roku,
7) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ,
8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/252/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyznawania i wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019 r.,
10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Ausburskiej w Żorach,
11) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok,
12) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
13) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (Palowicka),
14) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (Przyjaźni),
15) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
16) podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
17) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czuchów),
18) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Dębieńsko),
19) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.
Projekty uchwał
8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Wolne głosy.
10. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry