• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 13 grudnia 2018r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 13 grudnia 2018r.

Rada Miejska i Biuro Rady 6 Grudnia 2018

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 listopada 2018 roku.
4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/493/17 z dnia 15 grudnia 2017 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku.
13. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2019 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania z Dziennego „Domu Senior+” w Rybniku przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
20. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
21. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
22. Zakończenie.

 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry