• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 1.03.2019r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 1.03.2019r.

Rada Miejska i Biuro Rady 22 Lutego 2019

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
1 marca 2019 roku (piątek) o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 stycznia 2019 roku.
4. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał:
1)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych,
4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2019 rok,
5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planów Pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
6) podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
7) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie zmiany w statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
8) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2019-2022”,
10) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku,
12) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych,
13) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021”,
14) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Wolne głosy.
10. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry