• język migowy

Ogłoszenia Straży Miejskiej

Komendant
Adam Reniszak
tel. (032) 431 19 28

ul. Parkowa 9,
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 17:00
sobota od 7:00 do 15:00

Straż Miejska została powołana do życia 6 stycznia 1992 roku zarządzeniem burmistrza. Celem jej utworzenia była ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz egzekwowanie prawa miejscowego na terenie gminy. Zadania i zakres uprawnień straży określiła ustawa o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz akty wykonawcze, a szczegółową strukturę organizacyjną określił regulamin uchwalony przez Radę Miejską na podstawie powyższej ustawy.

Obecnie łącznie zatrudnionych jest pięciu wykwalifikowanych strażników, mających do dyspozycji samochód służbowy.

Do zadań straży należy w szczególności:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13)
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonując zadania, o których mowa, mają prawo do:

 • udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości,
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji
 • dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
  - w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary
  - w związku z wykonywaniem czynności okreslonych w ust. 1 pkt 3
  - w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżenia przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach , zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym,
 • wydawania poleceń,
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 • zwracania się w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz do organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji. 

Straż Miejska aktywnie włącza się do działań zapobiegawczych i profilaktycznych:

 • uczestniczy w całej gamie przedsięwzięć organizacyjnych w ramach programu „Bezpieczne Miasto”,
 • prowadzi pogadanki z dziećmi ze szkół podstawowych na temat kształtowania prawidłowych zachowań w zakresie korzystania z urządzeń użytku publicznego, czy poruszania się na drogach,
 • wspólnie z Policją uczestniczy w akcjach prewencyjnych („Znicz”, „Bezpieczna droga do szkoły” itp.),
 • współdziała z jednostkami Straży Leśnej, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego,
 • współpracuje z szeregiem innych instytucji takich jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza,
 • schroniska i przytuliska dla bezdomnych, Sanepid i wiele innych.

Ogłoszenia Straży Miejskiej

 

Właścicielom psów przypominamy, że podstawowym aktem prawnym regulującym obowiązki posiadaczy psów jest Uchwała Nr XLVIII/422/06 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Rozdział V

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

§ 6

 1. Osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego utrzymywania tych zwierząt, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi czy miejsc wspólnego użytkowania (np. parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej).
 2. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy muszą być prowadzone na smyczy a psy ras uznanych ustawowo za agresywne winny mieć założony kaganiec.
 3. Zwierzęta domowe nie mogą być wprowadzane do obiektów użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.
 4. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonach niezagospodarowanych poza terenami wymienionymi w ust. 1; niedopuszczalne jest wypuszczanie psów na tereny wydzielone, przeznaczone na place zabaw dla dzieci, piaskownice, tereny parkowe.
 5. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonach niezagospodarowanych poza terenami wymienionymi w ust. 1; niedopuszczalne jest wypuszczanie psów na tereny wydzielone, przeznaczone na place zabaw dla dzieci, piaskownice, tereny parkowe.

Zgodnie z art. 10 ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Kto nie wykonuje obowiązków określonych w uchwale wydanej na podstawie art. 4 cytowanej ustawy podlega karze grzywny.

5 podstawowych zasad opiekuna psa

 1. Nie wyprowadzaj psa na place zabaw, do piaskownic,
 2. Zawsze sprzątaj po swoim psie,
 3. Wyprowadzaj psa na smyczy lub kagańcu ( pies rasy agresywnej),
 4. Pamiętaj o obowiązkowym szczepieniu psa i rejestracji ( pies rasy agresywnej),
 5. Nigdy nie pozostawiaj psa bez opieki.
  (wyciąg)(Dz. U.1971 Nr 12 poz. 114 z póź. zm.) Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń)

Art. 77 k.w. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, grzywna do 250 złotych albo kara nagany.

Art. 78 k.w. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, grzywny do 1000 złotych albo kara nagany.

Przepis ten wprowadza odpowiedzialność za drażnienie lub płoszenie zwierzęcia i doprowadzenie go do tego, że staje się niebezpieczne.

Art. 108 k.w. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA PSÓW
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w art. 56 ust. 1 pkt 8 nakłada obowiązek na właścicieli psów (powyżej 3 miesiąca życia) ochronnego szczepienia ich przeciwko wściekliźnie.

Sankcje karne:
Art. 85 „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny”.

PSY RAS UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.03.77.687)

§1.Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

 1. amerykański pit bull terrier,
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 3. buldog amerykański,
 4. dog argentyński,
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 6. tosa inu,
 7. rottweiler
 8. akbash dog,
 9. anatolian karabash,
 10. moskiewski stróżujący,
 11. owczarek kaukaski.

Ogłoszenia,afisze,plakaty itp. mogą być umieszczane w miejscach publicznych tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych,takich jak: słupy ogłoszeniowe,tablice ogłoszeń, gabloty itp.

(wyciąg)(Dz. U.1971 Nr 12 poz. 114 z póź. zm.) Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń)

Art. 63a.

§ 1

Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2

W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

"Koperty”, czyli miejsca dla osób niepełnosprawnych są przeznaczone dla tych osób, które mają problemy z poruszaniem się. Miejsca te są szersze od normalnych i znajdują się blisko wejść do różnego rodzaju budynków chociażby takich jak przychodnie, urzędy, szpitale, biura itp.

Kierowcy, którzy bezprawnie zajęli miejsce parkingowe osoby niepełnosprawnej „KOPERTA” muszą się liczyć z mandatem w wysokości 500,00 zł oraz 1 punkt karny.

Straż Miejska przypomina, że zgodnie z art. 14. (wyciąg) Ustawy z dnia 26 października 1982(z póź. zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

 • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,
 • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
 • w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,
 • w środkach i obiektach komunikacji publicznej,
 • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, że względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

 

Rozdział 3

Przepisy karne Art. 431

 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.
 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych - 100,00 zł
Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży -150,00 zł

(wyciąg)USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. (z póź. zm.) o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Art.5.

1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a:

 • na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 • na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa wprzepisach o pomocy społecznej,
 • na terenie uczelni,
 • w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
 • w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
 • w lokalach gastronomiczno - rozrywkowych,
 • w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
 • na przystankach komunikacji publicznej,
 • w pomieszczeniach obiektów sportowych,
 • w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
 • w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

 

Art.5a.

1. Właściciel lub zarządzający może wyłączyć spod zakazu określonego w art. 5 indywidualne pokoje w obiektach służących celom mieszkalnym.

2. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie podlegających im obiektów oraz środków przewozu osób, uwzględniając potrzebę zachowania miejsc pracy, nauki i służby jako stref wolnych od dymu tytoniowego oraz ochrony niepalących przed dymem tytoniowym.

3. Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię:

 • w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości,
 • w hotelach,
 • w obiektach służących obsłudze podróżnych,
 • na terenie uczelni,
 • w pomieszczeniach zakładów pracy,
 • w lokalach gastronomiczno - rozrywkowych.

4. Właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno-rozrywkowym z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji, może wyłączyć spod zakazu określonego w art. 5, zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne, wyposażone w wentylację zapewniającą, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

Art.6.

1. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. W miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)".

1a. W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności kupującego wyroby tytoniowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego.

2. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych.

3. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach.

4. Zabrania się sprzedaży papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania.

5. Zabrania się sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych.

Art.13.

1. Kto:

 • sprzedaje wyroby tytoniowe lub nie umieszcza informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych, wbrew przepisom art. 6,
 • będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a, nie umieszcza informacji o zakazie palenia tytoniupodlega karze grzywny do 2.000 zł.

2. Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.";


Wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń:

Sprzedaż wyrobów tytoniowych:

 1. osobom do lat 18 - 500,00 zł
 2. na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych - 500,00 zł
 3. w postaci papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania - 100,00 zł
 4. w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym - 100,00 zł

Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 - 150,00 zł

Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu - 150,00 zł

Okres świąteczno - noworoczny, tradycyjnie obfituje w uroczystości, podczas których wykorzystywane są różnego rodzaju wyroby pirotechniczne - fajerwerki, których sprzedaż i używanie dozwolone jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w różnych przepisach prawa. Musimy mieć jednak świadomość, że wyroby te zawierają materiały wybuchowe, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska.

 1. MATERIAŁY PIROTECHNICZNE - materiały lub mieszaniny materiałów przewidziane do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu lub dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się egzotermicznej reakcji chemicznej,
 2. PRZEDMIOTY WYBUCHOWE - przedmioty zawierające jeden lub więcej materiałów wybuchowych i materiały pirotechniczne,wyroby pirotechniczne - przedmioty zawierające jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych przeznaczonych do uzyskania efektów pirotechnicznych,
 3. ZAKAZ SPRZEDAŻY NIELETNIM - kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. (art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.),
 4. WYKAZ WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH - na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia stanowi załącznik do rozporządzenie z dnia 29 lipca 2005 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia (Dz. U. Nr 158, poz. 1329),
 5. INSTRUKCJA STOSOWANIA WYROBU PIROTECHNICZNEGO
  Etykiety wyrobów pirotechnicznych muszą zawierać, co najmniej:
  • nazwę określonego typu wyrobu pirotechnicznego,
  • nazwę i adres producenta lub nazwę producenta i nazwę i adres importera,
  • instrukcję obsługi,
  • wskazanie roku produkcji wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 3 i 4,
  • określenie minimalnej bezpiecznej dla użytkownika odległości użycia tego wyrobu (w uzasadnionych przypadkach),
  • określenie ilości materiału pirotechnicznego.
   Jeżeli na wyrobie nie ma miejsca na umieszczenie na nim etykiety, informacje umieszcza się na opakowaniu.
 6. SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH - dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz.1577) oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
  • wyroby pirotechniczne należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu - przed kupnem należy sprawdzić czy jest taka w języku polskim,
  • nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar (las, stacje paliw, stodoły, sterty słomy itp.),
  • wyroby pirotechniczne należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci,
  • odpalenie wyrobów pirotechnicznych musi odbywać z zachowaniem szczególnej ostrożności,
  • nie należy używać niewybuchów oraz uszkodzonych wyrobów pirotechnicznych,
  • wyroby pirotechniczne należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i wyłącznie w miejscach gdzie nie będzie to stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego.

Art. 83 Kodeksu wykroczeń
§ 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

Pamiętaj!!!

 1. Nie kupuj petard niewiadomego pochodzenia bez polskich oznaczeń i instrukcji obsługi.
 2. Nie odpalaj wyrobów pirotechnicznych w miejscach i okolicznościach mogących narazić na niebezpieczeństwo inne osoby.
 3. Nie wolno odpalać fajerwerków i innych wyrobów pirotechnicznych bez nadzoru osoby dorosłej, zawsze należy przestrzegać instrukcji dołączonej do produktu.

MATERIAŁY PIROTECHNICZNE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ I SPRZEDAWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI.

SPALANIE ODPADÓW (ŚMIECI ) W PIECACH GRZEWCZYCH

Sezon grzewczy w pełni, jak zwykle z większości kominów wydobywa się czarny, gryzący, śmierdzący dym - efekt - spalanie śmieci. Takie postępowanie podyktowane jest najczęściej oszczędnością, która niestety może okazać się zgubna. Chociaż zyskujemy pieniądze, to tracimy zdrowie. Jak mawiał nasz wieszcz z Czarnolasu Jan Kochanowski :

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”

więc nie trujmy siebie i innych dbajmy o zdrowie.

Spalanie odpadów w domowych kotłach C.O. jest źródłem trujących i rakotwórczych związków chemicznych. Obecnie obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych.

Zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z póź. zm) kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, przez całą dobę oraz od 6.00 - 22.00 na pozostały teren ,jeśli właściciel nieruchomości odmówi poddania się kontroli - popełnia przestępstwo opisane w art. 225 &1 Kodeksu karnego.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 205 r. nr 236, poz.2008 z póż zm)

- art.5 ust.1

pkt 1) - właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim sanitarnym, porządkowym i technicznym.

PRZEPISY KARNE

Art.10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny”.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z póż. zm.)

PRZEPISY KARNE

Art. 71 „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

3. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 r. nr 25, poz. 150 póź. zm.)

ZA PALENIE ODPADÓW (SMIECI) GROZI - Kara grzywny do 5000 tys. zł

top_baner
do góry