Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 3246/169 położonej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Chrobrego

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 3246/169 położonej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Chrobrego

Ogłoszenia Burmistrza 30 Września 2020

Przedmiot przetargu: prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce, przy ul. Chrobrego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3246/169 o powierzchni 0,1045 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi
KW GL1Y/00163710/2 - dział III i IV wolny od wpisów.

Działka nr 3246/169 obejmuje obszar kształtem zbliżony do prostokąta o dł. ok. 50,5 m i szer. ok. 20,5 m. Obszar ten jest płaski. Dojazd odbywa się lokalną drogą o nawierzchni częściowo wyłożonej płytami betonowymi, a częściowo szutrowej. Działka ta jest obecnie niezagospodarowana, porośnięta zielenią. Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia - w ul. Chrobrego przebiegają sieć wodociągowa, energetyczna oraz gazowa. W północno-wschodnim narożniku działki przebiega linia energetyczna średniego napięcia.

Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą NR XXIX/375/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 marca 2013 r. poz. 2233) - działka nr 3246/169 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu planu D27.MN.

Cena wywoławcza: 80 000, 00 zł netto (osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku w wysokości 23% i zostanie on stosownie doliczony do najwyższej wylicytowanej kwoty netto.

Wadium: 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy zł 00/100) wniesione w pieniądzu do dnia 30.10.2020 r. Wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 5.11.2020 r. o godzinie 10ºº na sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych urzędu.

Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 93.

 

                                                                                                        Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ogloszenie o II przetargu.pdf 2.06MB Plik: Ogloszenie o II przetargu.pdf
pdf mapa zasadnicza 3246.pdf 301.04KB Plik: mapa zasadnicza 3246.pdf
pdf mapa pogladowa.pdf 433.66KB Plik: mapa pogladowa.pdf

top_baner
do góry