• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ogłasza I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 3067/176 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ogłasza I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 3067/176 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko

Ogłoszenia Burmistrza 21 Czerwca 2022

Przedmiot przetargu: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3067/176 o powierzchni 0,3956 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00155510/1 - dział III zawiera wpisy dotyczące służebności drogowych i gruntowej oraz prawa drogi, natomiast dział IV jest wolny od wpisów.

Nieruchomość położona jest w Czerwionce-Leszczynach, na północ od ul. Jesionka - dojazd prawnie nieuregulowany. Działka obejmuje obszar kształtem zbliżony do litery „L” o dł. ok. 71-83 m i szer. ok. 42-71 m. Obszar ten jest nachylony na północ. Działka ta była użytkowana rolniczo jako grunt orny. Nieruchomość nie posiada uregulowanego dostępu do uzbrojenia - najbliższe sieci odległe są o ponad 100 m, przy czym ich doprowadzenie musi nastąpić przez nieruchomości osób trzecich.

Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/323/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 lutego 2021 r. poz. 1055) - działka nr 3067/176 położona jest w terenie obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu 1PU).

Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej oraz ograniczone możliwości jej zagospodarowania działka 3067/176 została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego. Przetarg ogranicza się do innych niż Gmina właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych geodezyjnie jako działki: 703/176, 1352/176, 1353/177, 2435/180.

Cena wywoławcza: 277 000, 00netto (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Wadium: 40 000,00 (czterdzieści tysięcy zł 00/100) wniesione w pieniądzu do dnia 15.07.2022 r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.07.2022 r. o godzinie 10ºº na sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 opublikowane na stronach internetowych urzędu www.czerwionka-leszczyny.pl i Buletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie „Infopublikator.pl”.

Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6
w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59
93.

                            Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Załączniki:

  1. ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 3067/176 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko.

  2. mapa poglądowa.

Powiązane pliki.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 2.25MB Plik: Ogłoszenie o przetargu.pdf
pdf Mapa poglądowa.pdf 605.88KB Plik: Mapa poglądowa.pdf

do góry