• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 5112/588 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 5112/588 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 30 Sierpnia 2023

Przedmiot przetargu: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny, obejmującej działkę o nr 5112/588 o pow. 0,1136 ha dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00114379/1 - dział III i IV jest wolny od wpisów.

Nieruchomość położona jest w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Błękitnej - lokalna droga o nawierzchni z płyt betonowych sięgająca ostatnich zabudowań, w sąsiedztwie działki 5112/588 droga gruntowa. Działka obejmuje obszar kształtem zbliżony do prostokąta  o dł. ok. 47-48 m i szer. ok. 25 m. Obszar ten jest prawie płaski. Działka jest niezagospodarowana, porośnięta zielenią, a dawniej była użytkowana jako grunt orny. W odległości ponad 100 metrów przebiega sieć: wodociągowa, energetyczna i kanalizacji sanitarnej.

Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/540/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r., poz. 2929) - działka nr 5112/588 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 3MN).

Cena wywoławcza: 82 000,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Wadium:  13 000,00 (słownie: trzynaście tysięcy zł 00/100) wniesione  w pieniądzu do dnia 29.09.2023 r. Wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.10.2023 r. o godzinie 10ºº na sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9.

 Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 opublikowane na stronach internetowych urzędu www.czerwionka-leszczyny.pl  i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie „Infopublikator.pl”.

Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 85.

                                                             Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

 Załączniki:

  1. ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 5112/588 położonej w Czerwionce-Leszczynach,
     obr. Leszczyny
  2. kopia mapy zasadniczej.

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie o przetargu działka 5112 588 obr. Leszczyny.pdf 184.14KB Plik: Ogłoszenie o przetargu działka 5112 588 obr. Leszczyny.pdf
pdf Kopia mapy zasadniczej działka 5112 588.pdf 309.66KB Plik: Kopia mapy zasadniczej działka 5112 588.pdf

do góry