Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, działek 2328/302, 2329/302 położonych w Dębieńsku przy ul. Odrodzenia

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, działek 2328/302, 2329/302 położonych w Dębieńsku przy ul. Odrodzenia

Ogłoszenia Burmistrza 6 Marca 2020

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż

prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych,

działek 2328/302, 2329/302

położonych w Dębieńsku przy ul. Odrodzenia

 

Przedmiot przetargu: prawo własności nieruchomości gruntowych położonych w Dębieńsku, przy ul. Odrodzenia, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 2328/302 o powierzchni 0,0587 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00028506/1 - dział III i IV wolny od wpisów oraz nr 2329/302 o powierzchni 0,1670 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00028507/8 dział III i IV wolny od wpisów.

Nieruchomość składająca się z działek gruntu nr 2328/302 oraz 2329/302 położona jest przy bocznicy ul. Odrodzenia - dojazd lokalną drogą o nawierzchni częściowo wyłożonej ażurowymi płytami betonowymi, przylega do ul. Chodniki - droga w dużej części gruntowa. Nieruchomość obejmuje obszar kształtem zbliżony do trapezu o długości ok. 60-71 m i szerokości ok. 32-36 m. Obszar ten jest nieznacznie nachylony na południe. Działka ta jest obecnie niezagospodarowana, porośnięta trawą. Posiada dostęp do uzbrojenia - w sąsiedztwie przebiegają sieć wodociągowa i energetyczna. Wzdłuż północnej granicy nieruchomości przebiega sieć energetyczna średniego napięcia ograniczająca możliwości jej zagospodarowania.

Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą NR XXIX/375/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r.( Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 marca 2013 r. poz. 2233) - działka nr 2328/302 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu D81.MN), w terenie ciągu pieszo-jezdnego (symbol planu D83.KPJ) oraz w terenie dróg wewnętrznych (symbol planu D84.KDW), z kolei działka nr 2329/302 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu D81.MN) oraz w terenie dróg wewnętrznych (symbol planu D84.KDW).

Cena wywoławcza: 90 000, 00 zł netto (dziewięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku w wysokości 23% i zostanie on stosownie doliczony do najwyższej wylicytowanej kwoty netto.

Wadium: 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy zł 00/100) wniesione w pieniądzu
do dnia 09.04.20 r. Wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2020 r. o godzinie 10ºº w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 36D sala konferencyjna średnia.

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych urzędu.

Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 93.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Mapa zasadnicza

3. Mapa poglądowa

top_baner
do góry