Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 2136/118 położonej w Stanowicach przy ul. Czynu Społecznego

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 2136/118 położonej w Stanowicach przy ul. Czynu Społecznego

Ogłoszenia Burmistrza 14 Lutego 2020

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż

prawa własności nieruchomości gruntowej

działki nr 2136/118

położonej w Stanowicach przy ul. Czynu Społecznego

 

Przedmiot przetargu: prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2136/118 o powierzchni 0,0091 ha położonej w Stanowicach, przy ul. Czynu Społecznego, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW nr GL1Y/00120536/5 - dział III zawiera wpis dotyczący prawa drogi oraz służebności drogi, natomiast dział IV jest wolny od wpisów.

Działka nr 2136/118 posiada kształt foremnego, nieco wydłużonego prostokąta o nieznacznej powierzchni. Nieruchomość porośnięta jest trawą, pojedynczymi drzewami oraz krzewami ozdobnymi. Posiada dostęp do uzbrojenia wzdłuż ul. Czynu Społecznego, dostępna jest sieć wodociągowa, energii elektrycznej, gazu. Dojazd drogą gminną, od ul. Czynu Społecznego.

Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą NR IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 2002 r. poz. 2749) - działka nr 2136/118 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu planu M2.

Cena wywoławcza: 5 000.00 zł netto (pięć tysięcy zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku w wysokości 23% i zostanie on stosownie doliczony do najwyższej wylicytowanej kwoty netto.

Wadium: 1 000.00 zł (tysiąc zł 00/100) wniesione w pieniądzu do dnia 13.03.2020 r. Wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2020 r. o godzinie 10ºº w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 36D sala konferencyjna średnia.

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św. Barbary 6 oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych urzędu.

Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 93.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o I ustnym przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, działki nr 2136/118 położonej w Stanowicach, przy ul. Czynu Społecznego
2. Mapa poglądowa
3. Kopia wyrysu z mapy zasadniczej

top_baner
do góry