Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Ogłoszenia Burmistrza 28 Lutego 2019

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych  w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta  w 2019 roku.

Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań (Obszar I): Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

  1. organizacja dla mieszkańców gminy integracyjnych imprez kulturalnych,
  2. kultywowanie tradycji.

Na przedstawione do realizacji zadania w obszarze I proponuje się przeznaczyć jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 60 000,00 zł.

Zadania mogą być realizowane w terminie od 15 maja  2019r. do 31 grudnia 2019r.

Zarządzenie Nr 91/19 z dnia 27 lutego 2019 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć (w obu formach) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 roku (do godz. 14.00):

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.
  2. w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku (Obszar I)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy Parkowej 9.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Zarządzenie Nr 91/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
  3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK
  4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  5. witkac.pl - Składanie ofert - instrukcja

 

do góry