Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku

Ogłoszenia Burmistrza 28 Lutego 2019

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta  w 2019 roku.

Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań (obszar V): Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

  1. organizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
  2. organizacja przedsięwzięć proekologicznych w tym zwiększanie świadomości ekologicznego stylu życia,
  3. organizacja przedsięwzięć edukacyjnych w tym zakresie.

Na przedstawione do realizacji zadania w obszarze V przeznacza się jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 15 000,00 zł.

Zadania mogą być realizowane w terminie od 1 czerwca  2019r. do 31 grudnia 2019r.

Zarządzenie Nr 92/19 z dnia 27 lutego 2019 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć (w obu formach) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2019 roku (do godz. 17.00):

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.
  2. w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku (Obszar V)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy Parkowej 9.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Zarządzenie Nr 92/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku
  3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK
  4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  5. witkac.pl - Składanie ofert - instrukcja
do góry