• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku
Ogłoszenia Burmistrza 28 Kwietnia 2022

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY i MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, realizowanych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku”.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę wsparcia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie maksymalnie do 90% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.
PRZEDMIOT KONKURSU:
Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (Obszar IV):

  1. organizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
  2. organizacja przedsięwzięć proekologicznych, w tym zwiększanie świadomości ekologicznego stylu życia;
  3. organizacja przedsięwzięć mających na celu edukację ekologiczną;
  4. organizacja przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

CEL ZADANIA PUBLICZNEGO:
Celem zadania jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, motywowanie ich do kształtowania właściwych postaw ekologicznych oraz zwrócenie uwagi na ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadania mogą być realizowane w terminie od 15 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadania realizowane będą na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO:
Na przedstawione do realizacji zadania w obszarze IV proponuje się przeznaczyć jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 20 000,00 zł.

Zarządzenie Nr 188/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 kwietnia 2022 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:
http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert upływa w dniu 20 maja 2022r. o godz. 14.00
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl - tak przygotowana oferta spełnia wymagania Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ofertę należy:

  • sporządzić w języku polskim,
  • sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pośrednictwem:

  1. Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
  2. operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
  3. za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: . Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną, które nie spełniają warunków ujętych w pkt 3 nie będą rozpatrywane.
W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(-) Wiesław Janiszewski

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 313.38KB Plik: Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
doc Zarządzenie Nr 188/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku 187KB Plik: Zarządzenie Nr 188/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku
doc Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku 64.5KB Plik: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku

do góry